загрузка...
<< Предыдушая Следующая >>

Тема: Політика як соціальне явище. Політична діяльність і влада

Мета заняття: вивчити, систематизувати та узагальнити знання студентів про:- структуру політики;

- суб’єкти та об’єкти політики;

- функції політики;

- особливості взаємодії політики та економіки;

- владу як явище суспільного життя;

- суб’єкти та об’єкти влади, гілки влади;

- ресурси влади, проблеми легітимності влади;

- проблему функціонування влади в Україні.План1. Політика як соціальне явище. Політична діяльність.

1.1. Структура політики. Суб’єкти та об’єкти політики.

1.2. Функції політики.

1.3. Особливості взаємодії політики та економіки.

2. Влада як явище суспільного життя.

2.1. Суб’єкти та об’єкти влади.

2.2. Гілки влади. Сутнісні риси політичної влади.

2.3. Ресурси влади.

2.4. Проблема легітимності влади.

2.5. Традиційні форми політичної влади.

2.6. Проблеми функціонування влади в Україні.Методичні рекомендаціїПри підготовці відповіді на перше питання студент повинен у першу чергу визначити, що таке політика як явище суспільного життя та коротко вказати її головні ознаки. Це необхідно зробити обов’язково, оскільки нелогічно та й фактично неможливо якісно дослідити складові та функції явища, не визначивши його суті.

Структуру політики доцільно характеризувати з таких основних напрямків:

- універсальні складові політики як соціального явища;

- складові політики за ресурсами, на які вона спирається;

- складові політики за обсягом охоплення.

Студент повинен не лише перерахувати структурні елементи, а й дати їх визначення, вказати на їх роль та місце в системі політики. Необхідно також підкреслити характерні риси суб’єктів та об’єктів політики, їх взаємозалежність.

Детальний розгляд структури політики має велике значення для визначення її функцій, оскільки ці поняття тісно пов’язані. При висвітлені функцій політики необхідно звернути увагу на:

- розкриття змісту кожної функції;

- взаємопов’язаність та взаємовплив функцій політики між собою;

- значення функцій, виконуваних політикою, в житті суспільства.

Акцентуючи увагу на особливостях взаємодії політики та економіки слід підкреслити, що з’ясування природи політики передбачає вивчення її зв’язку з іншими сферами суспільного життя, а саме: з екологією, правом, ідеологією, мораллю, соціальною сферою, релігією, культурою.

Добре це питання проаналізовано в посібниках:

1. Политология в схемах, таблицах и понятиях. – Днепропетровск, 2002. – С.31-33.

2. Политология для всех: Введение в политическую науку. – Ч.1./Под ред.проф. Пушкина В.Е. – Днепропетровск, 2002. – С.27-28.

3. Политология: Учебное пособие./Под общ.ред. Г.Г. Шестопалова. – Днепропетровск, 1998. – С.57-64.

4. Політологія: Підручник./За ред. О.Л. Семківа. – Львів, 1993. – С.9-14, 137-148.

При підготовці відповіді на друге питання доцільно спочатку подати загальне визначення влади як феномену життя суспільства, на основі якого визначити характеристики влади політичної.

Для правильного визначення ресурсів влади, студенту доречно спиратися на класифікацію, засновану на відповідності ресурсів влади основним сферам життєдіяльності суспільства. Це тим більше доречно, що влада, як відзначено вище, носить суспільно-політичний характер. За такою класифікацією основними ресурсами влади виступають:

- економічні ресурси;

- соціальні ресурси;

- культурно-інформаційні ресурси;

- примусові ресурси.

Інші види ресурсів, такі як політичні, суб’єктні, демографічні, правові акцентують більшу увагу на окремих характеристиках цих основних ресурсів і є якоюсь мірою похідними від них. Проте всі вище названі ресурси відіграють свою специфічну роль у здійсненні владних відносин, і студент повинен в процесі відповіді визначити їх зміст та особливості.

Докладно друге питання можна вивчити за підручниками:

1. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія: Навчальний посібник. – Л., 2002. – С.137-143.

2. Политология: Учебное пособие./Под общ.ред. Г.Г. Шестопалова. – Днепропетровск, 1998. – С.60-63.

При вивченні таких ключових понять як авторитет влади, легітимність влади та ефективність влади, необхідно підкреслити, що вони взаємопов’язанні одне з одним.

Студент повинен усвідомлювати, що поняття авторитет влади та її легітимність не є повністю синонімічними (хоча й близькими за змістом) поняттями.
Він повинен уміти подати їх визначення і проаналізувати їх спільні і відмінні риси.

Аналіз типів легітимності доречно провести на основі типології, створеної М. Вебером, який узяв за основу мотиви підкорення влади та виділив традиційну, харизматичну та раціонально-правову легітимність.

Окремо слід виділити та розглянути також ідеологічну легітимність, аналіз якої має велике значення для характеристики особливостей тоталітарного та авторитарного політичних режимів.

У кінці доречно звернути увагу на таке поняття як ефективність влади та вказати на її роль у підвищенні авторитету влади та процеси її легітимації.

Докладно це питання можна вивчити за підручниками:

1. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія: Навчальний посібник. – Л., 2002. – С.141-142.

2. Политология: Учебное пособие./Под общ.ред. Г.Г. Шестопалова. – Днепропетровск, 1998. – С.63-65.

При вивченні традиційних форм влади, які в свою чергу визначають форми державного управління, слід підкреслити, що існують такі форми влади:

- влада однієї людини (монархія, теократія);

- влада групи людей (аристократія, технократія, бюрократія, елітократія);

- влада широких народних мас (демократія, охлократія).

При бажанні студент може обрати й інші критерії класифікації.

Докладно це питання можна вивчити за підручником:

1. Политология для всех: Введение в политическую науку. – Ч.1./Под ред.проф. Пушкина В.Е. – Днепропетровск, 2002. – С.203-211.

При вивченні проблеми функціонування влади в Україні необхідно підкреслити, що становлення політичної системи України відбувається складно, суперечливо, на тлі перманентних криз у політичній, економічній, соціальній та духовній сферах.

Політична еліта сучасної України виявилася неспроможною вирішувати державні проблеми на рівні загально цивілізованих правил і норм. Посилюється апатія людей до діяльності владних структур. Влада втрачає довіру народу. Країна переживає своєрідний синдром політичної перевтоми.

Криза, в якій опинилася Україна на зламі ХХ-ХХІ ст.ст. є системною за своїм характером.

Більш глибоко це питання можна вивчити за підручником:

1. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенька Політологія. – К., 2002. – С.229-240.

Питання для обговорення1. У чому полягає зміст поняття “політика”?

2. Які елементи структури політики можна виділити?

3. Які функції найчастіше виконує політика?

4. Яке місце серед політичних понять займає влада?

5. За допомогою яких ресурсів реалізується політична влада?

6. Яка влада вважається легітимною?

7. Які типи легітимності влади виділив М. Вебер? Яка відмінність між ними?

8. Як співіснують поняття авторитет та легітимність влади?

9. Як ефективність влади впливає на її легітимність?

10. Якими рисами характеризуються традиційні форми політичної влади?Ключові терміни та поняття

Політика Влада Знання про політику Авторитет влади Нормативний рівень знань про політику Політична влада Політична сфера Легітімність Фундаментальні знання про політику Легальність Харизма Ресурси влади

Питання для повторення1. Які властивості політики як суспільного феномену?

2. Назвіть основні концепції політики. У чому полягає їх незбіг або спів падання.

3. З’ясуйте структурні елементи політичної влади.

4. Охарактеризуйте основні види політичної влади.

5. Розкрийте основні концепції політичної влади.Тематика доповідей та рефератів1. Економічні, соціальні, духовні детермінанти політики.

2. Проблема типологізації політики.

3. Державна влада: конституційні межі і порядок здійснення.

4. Джерела та показники делегітимації влади.

5. Харизма та її роль у політиці.

6. Бюрократія як феномен влади і управління.Бібліографічний списокОбов’язкова література: 1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11.

Додаткова література: 48; 51; 52; 53; 59; 61; 63; 66; 71; 72; 74; 75; 76; 78; 80; 81
<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =

Тема: Політика як соціальне явище. Політична діяльність і влада

 1. Тема 5. Політика як соціальне явище. Політична діяльність і влада
  Політика як соціальне явище. Структура політики. Суб’єкти та об’єкти політики. Функції політики. Особливості взаємодії політики та економіки в умовах ринку. Влада як явище суспільного життя. Суб’єкти та об’єкти влади. Гілки влади. Сутнісні риси політичної влади. Ресурси влади. Проблема легітимності влади. Традиційні форми політичної влади. Проблеми функціонування влади в
 2. 1.2. Політика як соціальне явище
  Об'єктом дослідження політології є політика — явище надзвичайно складне, її соціальний, гуманістичний, культурний, ідеологічний зміст багатоманітний і різноплановий, як і її окремі форми. Незмінність структурних характеристик політики супроводжується неповторністю її конкретних виявів у процесі розвитку людської цивілізації. Як засіб організації й регулювання суспільного життя, політика не має
 3. Тема 8. Економічна і соціальна політика
  Сутність і цілі економічної політики. Суб’єкти і об’єкти економічної політики. Структура економічної політики. Політика в умовах економічної кризи. Соціальна політика, як один із видів політики. Соціальна справедливість як міра досягнення в суспільстві соціальної рівності і свободи. Соціальні суб’єкти політики. Основні різновиди соціальної
 4. Тема 10. Особистість і політика. Політичне лідерство
  Людський вимір політики і напрями політичної соціалізації особи. Людина як суб’єкт політики та основні параметри її діяльності. Ознаки політичного лідера. Функції політичного лідера. Типологія політичного лідерства. Сучасні концепції еліт. Характерні риси та критерії ефективності діяльності політичної еліти. Фактори існування та функції політичних еліт. Типологія еліт. Проблеми формування
 5. ВИСНОВКИ
  1. Війна є збройною формою соціального насильства, у яких насильницька, тобто воєнно-технічна сторона, підпорядкована політичній, бо політика визначає засоби ведення боротьби, ступінь напруженості бойовищ, початок та їх завершення. Війна у політологічному аспекті є соціально-політичне явище насильства з притаманними їй збройними механізмами і засобами, яке сотнями зв'язків пов'язано з
 6. Тема 13. Світовий політичний процес
  Поняття міжнародних відносин, місце в них політичних відносин. Основні форми міжнародної політики. Принципи міжнародної політики. Причини виникнення міжнародних конфліктів та їх види. Тероризм та його різновиди. Способи врегулювання міжнародних політичних конфліктів. Роль міжнародних організацій у системі міжнародних політичних відносин. Україна в сучасному світі. Політичні аспекти глобальних
 7. Тема 9. Політика та етнонаціональні відносини
  Соціально-етнічні спільності: народ, етнос, нація. Поняття «національне» та «націоналізм». Національні відносини та національна політика. Національна політика
 8. 2.2. Політичне життя суспільства
  Політичне життя суспільства — одна з найшир-ших категорій політології, яка охоплює всю політичну сферу та її елементи, дає можливість відобразити їх динамізм. У різні епохи й у різних країнах воно має свої особливості, залежить від рівня цивілізованості суспільства, його демократизму, співвідношення корінних інтересів соціальних груп, вміння і прагнення політичного керівництва об'єднати народ для
 9. Тема № 7 Особистість і політика. Політичне лідерство
  Тема № 7 Особистість і політика. Політичне
 10. 2.2. Політична сфера, її суть, структура, місце і роль в суспільстві
  Політична сфера є порівняно самостійною сферою суспільного буття, що охоплює всі прояви і реалії функціонування політичного життя. Змістом політичної сфери є насамперед політико-владні відносини народів, націй, соціальних груп, особистостей щодо завоювання, утримання, використання влади і впливу на владу. Це також діяльність, пов'язана з організацією державної, політичної влади, з визначенням
 11. 3.7. Громадські об'єднання і рухи
  Громадські об'єднання і рухи, їх діяльність є основою громадянського суспільства, системою вільних соціальних форм життєдіяльності людей, які функціонують нарівні з партійною формою соціально-політичного буття, їх соціально-політичне призначення полягає насамперед у тому, що вони допомагають людям у розв'язанні проблем повсякденного життя, відкривають широкі можливості для виявлення
 12. ІІІ. МІСЦЕ І РОЛЬ СУСПІЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ В УДОСКОНАЛЕННІ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
  Формування інститутів громадянського суспільства в перехідних політичних системах має специфічні особливості. Ці особливості визначаються несталістю самих політичних систем, які будуються на хиткому, частіше кризовому або напівкризовому соціально-економічному грунті. Розвиток України на шляху демократії, складовими якої є розбудова правової держави та створення й ефективна діяльність
 13. Предмет політології
  Кожна наука має свій об'єкт і предмет. Об'єктом дослідження політології є політична сфера життєдіяльності суспільства, яку вивчають і аналізують у поєднанні з особливостями її функціонування та зв'язками з економікою і духовною сферою суспільства. Загалом предмет політичної науки" як уже зазначалось вище, було окреслено на колоквіумі політологів у 1948 р. в Парижі. Упродовж XX ст. політологія
 14. Тема 3.13. Геополітичні та міжнародно-політичні концепції нового світового порядку
  Кожен історичний період актуалізує ту чи іншу галузь політичного знання в залежності від того, які завдання у даний період ставлять перед собою уряди, який обшир політичного регулювання постає перед владою, лідерами, цілими державами, які справи вважаються найбільш актуальними та складними для політичного врегулювання. Звісно, ці проблеми потребують теоретичного опрацювання: осмислення,
 15. ВИСНОВКИ
  1. Сучасна політологічна думка має витоки у більш ніж 2500 літньому розвитку, починаючи з протополітичних ідей щодо політики, держави, влади до сформованих цілісних концепцій пояснення публічної політики на наукових засадах XXI століття. 2. У кожному історичному періоді політичне правління пов'язувалось З впливом на її перебіг політичної боротьби різних соціальних сил, політичних ідей та
 16. ВИСНОВКИ
  1. Політичне лідерство - особливий феномен передачі владних повноважень і відповідальності від масового суб'єкту (соціальна група, народні маси) до однієї особи з особливими соціально-психологічними та управлінськими якостями за певних соціально-політичних умов. 2. Взаємини між владою та суспільством, елітами, політичними лідерами та урядом держави мають бути достатньо стабільними, незалежними
Библиотека "ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ" © 2014
info@freebooks.site