загрузка...
<< Предыдушая Следующая >>

Тема 9: Політична свідомість та ідеологія

Мета роботи: поглибити, систематизувати та узагальнити знання студентів про:

- сутність політичної свідомості та її місце в системі суспільної свідомості;

- типи, компоненти, рівні політичні свідомості;

- особливості політичної свідомості в Україні;

- поняття та функції політичної ідеології, її типологію;

- ідеологічні організації українського суспільства.Питання до теми1. Сутність політичної свідомості та її місце в системі суспільної свідомості.

1.1.Типи та компоненти політичної свідомості. Рівні політичної свідомості.

1.2.Особливості політичної свідомості в Україні.

2. Поняття та функції політичної ідеології.

2.1. Типологія ідеологій.

2.2. Ідеологічні орієнтації українського суспільства.Методичні рекомендаціїПри підготовці першого питання необхідно підкреслити, що політична свідомість це відображення соціальними суб’єктами (індивідами, групами, класами, націями та ін.) політичної дійсності в різних формах і на різних рівнях її прояву.

Слід з’ясувати, що суспільна свідомість є дуже складною системою, до якої входять різні сфери: правова, економічна, релігійна, естетична, моральна свідомісті, а також політична свідомість, яка виступає як сфера суспільної свідомості, створена сукупністю соціальних почуттів, уявлень, поглядів, які відображають реальні політичні відносини. Цим пояснюється їх тісний зв'язок, оскільки окремі елементи, що в кінцевому рахунку складають одне ціле, не можуть не знаходитися у відносинах тісного взаємозв’язку і взаємовпливу.

Тому визначити місце політичної свідомості у системі суспільної свідомості неможливо:

- по-перше, без аналізу джерел формування політичної свідомості конкретного індивіда. Студент повинен врахувати, що серед джерел є не лише політичні чинники, а також і неполітичні, такі як, наприклад, сімейне оточення, які часто відіграють вирішальну роль у формуванні особливостей політичної свідомості людини;

- по-друге, без висвітлення зв’язків різних сфер суспільної свідомості з політичною свідомістю та характеру їх взаємного впливу.

Необхідно загострити увагу на функціях, які виконує політична свідомість:

- когнітивну (виражає потребу людини й суспільства у відображенні й уточненні групових і загально колективних інтересів);

- ідеологічну (характеризує потребу в захисті інтересів групи або суспільства в цілому);

- комунікативну (забезпечує взаємодію суб’єктів і носіїв політичних відносин між собою і з інститутами влади);

- прогностичні (виражає здатність групи або суспільства до гіпотетичної оцінки можливого розвитку політичних процесів);

- виховну (задає політичній активності людей бажаний для суспільства або групи напрямок, який відповідає тим чи іншим ідеалам класу, нації, державі.

Це питання більш глибоко можна вивчити за навчальними посібниками:

1. М.Ф.Юрій. Основи політології: Навчальний посібник. – К., 2002. – с. 176-180.

2. Ф.М.Кирилюк. Політологія: Навчально-методичний комплекс. Підручник. К., 2004. – с. 351-355.

При аналізі типів політичної свідомості слід звернути увагу на найбільш поширенні типи політичної свідомості:

- ліберальну;

- консервативну;

- соціалістичну;

- соціал-демократичну.

За ставленням суб’єктів політики до держави як політичного інституту розрізняють:

- статистський тип;

- анархістський тип

За прихильністю до відповідного політичного режиму виділяють демократичний, авторитарний, тоталітарний типи політичної свідомості.

Необхідно акцентувати увагу на двох компонентах політичної свідомості політичної психології і політичної ідеології; на двох рівнях – буденному і теоретичному. Залежно від суб’єкта політичної свідомості виокремлюються індивідуальна, групова й масова політична свідомість.

Додаткову інформацію з цього питання можна знайти у посібниках:

1. П.П.Шляхтун. Політологія: Підручник. – К., 2002. – с. 481-486.

2. Ф.М. Кирилюк. Політологія: Навчально-методичний комплекс. Підручник. –К., 2004. – с. 352- 355.

При аналізі особливостей політичної свідомості в Україні необхідно підкреслити, що політична свідомість українського суспільства це духовне утворення, яке включає політичні ідеї, погляди, уявлення, традиції, соціально-політичні почуття народу, що відбивають найбільш істотні економічні, соціальні, політичні та духовні інтереси людей і мають бути реалізовані через інститути політичної системи.
Слід загострити увагу на тому, що політична свідомість завжди є конкретно-історичною, вона виражає інтереси конкретних людей у конкретній країні з певним рівнем економічного й духовного розвитку.

Дослідження виокремлюють домінанти політико-культурного розвитку України:

- українці багато віків були бездержавною нацією і не мали досвіду державної влади;

- постійно денаціоналізувалася правляча еліта українського народу;

- територія України була розчленована на різні частини, які протягом віків опинялися під впливом іноді ворогуючих країн.

Необхідно акцентувати увагу на тому, що дослідження цих проблем є особливо актуальним на сучасному етапі розвитку українського суспільства, тому що демократичні цінності хоча поступово і поширюються на рівні масової політичної свідомості, але цей процес далекий від завершення.

Це питання більш глибоко можна вивчити за навчальним посібником «Політологія». Отв.за вип. О.І.Ткач. – К., 2003. – с. 140-143.

При вивченні другого питання слід підкреслити, що ідеологія є стрижнем політичної свідомості і індивідуального колективного соціального суб’єкта і вирішальною мірою визначає рівень його політичної культури. Вперше термін «ідеологія» (грецькою idea – слово, вчення) вжите французьким філософом і економістом Дестютом де Трасі на початку ХХ ст. («Елементи ідеології»).

Слід з’ясувати, що ідеологія виконує низку функцій:

- захісну;

- піднавальну;

- соціально-регулюючу.

Вона реалізується в доктринах:

- лібералізм і неолібералізм;

- консерватизм і неоконсерватизм;

- соціалізм і сучасна соціал-демократія;

- марксизм;

- фашизм і неофашизм.

Більш глибоко ці питання можна вивчити за навчальними посібниками:

1. О.В.Бабкіна, В.П. Горбатенко. Політологія: Підручник. – К., 2002. – с. 316-332.

2. В.М.Піча, Н.М. Хома. Політологія: Навчальний посібник. Л., 2002. – с. 204-215.

3. О.І.Ткач. Політологія: Навчальний посібник. К., 2003. – с. 145-157.

4. І.С.Дзюбко, К.М.Левківський. Політологія: Підручник. К., 2001. с. 320-332.

При аналізі ідеологічних орієнтацій українського суспільства необхідно зосередити увагу на тому, що українське суспільство переживає системну кризу. Для мобілізації українського суспільства на період реформ необхідна інтегративна ідеологія, що ґрунтується на духовності народу та на відповідних моральних цінностях, що притаманні йому.

ЇЇ необхідність неодноразово доводилася у статтях М.Амосова, В.Кременя, М.Павловського, Б.Парохонського та ін..

Інтегративна ідеологія не повинна обмежуватися змістом тієї чи іншої доктрини, закріплювати перемогу певної ідеології, а забов’язана забезпечити умови їх існування та діалогу. Це ідеологія не всіх, а більшості, вона тісно пов’язана з проблемами дослідження української національної ідеї. Але на сьогодні немає чіткої концепції інтегративної ідеології. Україна залишається без системного ідеологічного забезпечення.

Це питання більш глибоко можна вивчити за навчальними посібниками:

1. В.М.Піча, Н.М.Хома. Політологія: Навчальний посібник. – Л.. 2002. – с. 215 – 217.

2. О.І.Ткач. Політологія: Навчальний посібник. К., 2003. – с. 140-144.Питання для самоконтролю1. Розкрийте зміст визначення політичної свідомості: структуру, функції та типи.

2. Яка політична свідомість в сучасній Україні?

3. Як Ви розумієте поняття «ідеологія»?

4. Які є види ідеологій?

5. Які функції виконує ідеологія?

6. У чому відмінність між:

а) консерватизмом і неоконсерватизмом:

б) лібералізмом і неолібералізмом:

в) соціалізмом і соціал-демократією?

7. Як відбувається процес ідеологізації в Україні?Тематика доповідей та рефератів.1. Політична свідомість в сучасній Україні.

2. Ціннісні орієнтації та політична свідомість.

3. Політична свідомість студентської молоді.

4. Ідеологія як чинник соціального консенсусу.

5. Вплив ідеологічних доктрин на розвиток політичного процесу в історії України.

6. Інтегративна ідеологія в Україні: підстави, проблеми, перспективи.Бібліографічний списокОбов’язкова література: 1; 2; 3; 4; 5; 7; 9; 10; 12.

Додаткова література: 93; 100; 102; 103; 104; 105; 108; 110; 116.

<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =

Тема 9: Політична свідомість та ідеологія

 1. Тема 12. Політична свідомість та ідеологія
  Сутність політичної свідомості та її місце в системі суспільної свідомості. Типи та компоненти політичної свідомості. Рівні політичні свідомості. Особливості політичної свідомості в Україні. Поняття та функції політичної ідеології. Типологія ідеологій. Ідеологічні орієнтації українського
 2. Розділ 4. Політична свідомість, культура та ідеологія
  Розділ 4. Політична свідомість, культура та
 3. Тема № 2 Політична сфера і політичне життя суспільства
  Тема № 2 Політична сфера і політичне життя
 4. Тема 10. Особистість і політика. Політичне лідерство
  Людський вимір політики і напрями політичної соціалізації особи. Людина як суб’єкт політики та основні параметри її діяльності. Ознаки політичного лідера. Функції політичного лідера. Типологія політичного лідерства. Сучасні концепції еліт. Характерні риси та критерії ефективності діяльності політичної еліти. Фактори існування та функції політичних еліт. Типологія еліт. Проблеми формування
 5. Тема 13. Світовий політичний процес
  Поняття міжнародних відносин, місце в них політичних відносин. Основні форми міжнародної політики. Принципи міжнародної політики. Причини виникнення міжнародних конфліктів та їх види. Тероризм та його різновиди. Способи врегулювання міжнародних політичних конфліктів. Роль міжнародних організацій у системі міжнародних політичних відносин. Україна в сучасному світі. Політичні аспекти глобальних
 6. Тема № 9 Політичний маркетинг
  Тема № 9 Політичний
 7. ВИСНОВКИ
  1. Політична діяльність завжди буває "осмисленою" на будь-якому рівні, починаючи від буденного розуміння мети і засобів політики і завершуючи цілісними концепціями стосовно використання політичної влади у відповідних цілях. Поглиблення процесу демократизації зумовлює зростання значення комунікативної функції політичної свідомості. 2. Політична свідомість на науково-теоретичному рівні виступає
 8. Тема № 3 Політична система суспільства
  Тема № 3 Політична система
 9. 4.1.1. Політична свідомість як суспільне явище
  Однією з важливих характеристик політичного життя суспільства є таке складне і неоднозначне поняття як політична свідомість. Насамперед слід з'ясувати, що таке свідомість взагалі, політична свідомість зокрема, її роль і як вона впливає на політичні явища, процеси. Як уже вказувалось, на політичні явища і процеси впливають: економічна сфера, соціально-класова структура суспільства, політична
 10. Тема № 7 Особистість і політика. Політичне лідерство
  Тема № 7 Особистість і політика. Політичне
 11. Тема 3. Розвиток політичної думки в Україні: історія і сучасність
  Політична думка Київської Русі. Політична думка в Україні XIV-XVII ст.. Українська полемічна література (Г. Смотрицький, Х.Філарет, І. Вишенський). Ідеї волі і демократії у політичному житті козацтва. Конституція П.Орлика як втілення української державницької ідеї. Києво-Могилянська академія як осередок культури і освіти на Україні, центр основних політичних сил у боротьбі за національну
 12. Тема 6. Політична система суспільства, її інститути
  Структура політичної системи. Функції політичної системи. Типологія політичних систем. Особливості політичної системи України. Держава у політичній системі суспільства. Функції держави. Типологія держав. Типи політичних режимів. Держава і громадянське суспільство. Правова держава. Поняття та принципи демократії. Сучасна модель демократії, її риси. Сучасні концепції демократії. Протиріччя
 13. Предмет політології
  Кожна наука має свій об'єкт і предмет. Об'єктом дослідження політології є політична сфера життєдіяльності суспільства, яку вивчають і аналізують у поєднанні з особливостями її функціонування та зв'язками з економікою і духовною сферою суспільства. Загалом предмет політичної науки" як уже зазначалось вище, було окреслено на колоквіумі політологів у 1948 р. в Парижі. Упродовж XX ст. політологія
 14. Тема 2. Історія світової політичної думки
  Політичні вчення Стародавнього Сходу. Політичні вчення Стародавньої Греції і Риму. Політичні погляди Сократа. Ідеальна держава Платона. Аристотель про політику, державу, політичну справедливість. Політична думка часів Середньовіччя (Аврелій Августин, Фома Аквінський, Марсілій Падуанський). Епоха Відродження – новий етап у розвитку політичної думки (Н.Макіавеллі, Т.Мор, Т. Кампанелла). Політична
 15. 3.8. Політична еліта і політичне лідерство
  Інтерес до феноменів політичної еліти і політичного лідерства та первісні спроби їхнього тлумачення сягають глибокої давнини. Систематичне осмислення, найвищий рівень обґрунтування та практичне застосування теоретичних узагальнень щодо них припадають на XX ст. Висновки вчених-політологів, а також суспільно-політична практика виникнення й функціонування політичних еліт і політичного лідерства
 16. 6.4. Політичний менеджмент
  Політичний менеджмент як наука й мистецтво аналізу тенденцій політичного розвитку відіграє надзвичайно важливу роль, сприяючи виробленню рекомендацій для політичного керівництва, реалізації управлінських рішень, проектуванню нових типів мислення, життєдіяльності соціальної організації. У своїх ціннісних установках політичний менеджмент спирається на конструктивність, компетентність,
 17. Теми рефератів
  1. Політична культура — культура політичного мислення і поведінки. 2. Типи політичної культури. 3. Політична культура в пострадянській Україні. 4. Політична культура української молоді на сучасному
 18. Запитання та завдання для самоперевірки
  1. Дайте визначення терміну «суспільство». Які вирізняють сфери суспільства? 2. Охарактеризуйте політичну сферу та її особливості. 3. Що являє собою політичне життя та його типологія? 4. Яке співвідношення існує між економічним та політичним життям? 5. Сформулюйте особливості політичного життя, що властиві країнам світового співтовариства. 6. Дайте характеристику суспільного життя
 19. Теми рефератів
  1. Політична діяльність, її форми та суперечності. 2. Політичні об'єднання України як суб'єкти політичного процесу. 3. Вибори та їх роль у політичному
Библиотека "ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ" © 2014
info@freebooks.site