<< Предыдушая Следующая >>

Структура та функції політології

Структура політології як науки охоплює: а) загальну політологію, що вивчає історію і теорію політики, виробляє загальні теоретичні й методологічні основи її пізнання; б) теорію політичних систем, механізмів функціонування політичної влади, різних компонентів, які становлять політичну систему; теорію політичної свідомості й поведінки. Невід'ємною частиною цієї науки є дослідження загальних проблем світової політики, механізмів її функціонування.
Структура політології має свою внутрішню логіку й охоплює теоретичні та практичні основи: знання про закономірності функціонування й розвитку політичної діяльності в межах політичних відносин; знання про політичну систему як механізм організації та здійснення влади, про теорію міжнародної політики. На думку Ф. Бурлацького й Г. Шахназарова, структуру політології становлять: теорія політики і політичних систем, міжнародні відносини і світова політика, управління соціальними процесами, політична ідеологія, історія політичних учень.
До спеціальних політичних наук відносять політичну географію, політичну психологію, політичну історію, політичну антропологію, політичну семантику, політичну етнографію та ін.
Власне політична наука і політологія як навчальна дисципліна мають суттєві відмінності. Політична наука охоплює всю сукупність знань з цього предмета, а навчальна дисципліна вивчає частину загальнотеоретичного й прикладного матеріалу: динаміку розвитку політичного життя, взаємодію політичних інтересів, відносин і діяльності; розвиток політичних інститутів, норм, свідомості та політичної культури; роль людини в політичному житті сучасного світу; роль і місце демократії в політичному житті суспільства як способу й умови діалогу, гласного обговорення проблем, взаємного врахування суперечливих інтересів, претензій і переконань суб'єктів політичного процесу.
Політологія виконує різноманітні функції.
Теоретико-пізнавальна функція. Передбачає вивчення, систематизацію, тлумачення, аналіз, узагальнення й оцінку політичних явищ. Зрозуміло, що політологія — це взаємопов'язані теоретичні концепції, які спираються на пізнання закономірностей суспільного розвитку, незалежно від суб'єктивних намірів і бажань соціальних суб'єктів. Теоретичне пізнання дає змогу всебічно вивчити й оцінити досвід їхньої політичної діяльності, політичне мистецтво. Політологія покликана дати знання політичних умов, засобів і форм розв'язання соціальних питань.
Методологічна функція. Охоплює способи, методи й принципи теоретичного дослідження політики і практичної реалізації надбаних знань.
Світоглядна функція. Зумовлює утвердження цінностей, ідеалів, норм цивілізованої політичної поведінки, політичної культури соціальних суб'єктів, що сприяє досягненню певного консенсусу в суспільстві, оптимальному функціонуванню політичних інститутів. Вивчення політології дає змогу зрозуміти, чиї інтереси представляють певні партії, суспільні групи, їхні лідери та державні структури. Ця функція впливає на вміння оцінювати політичні події у зв'язку з конкретними історичними умовами.
Розробляючи політичні технології, політологія повинна враховувати вищі цілі і цінності, які неможливо реалізувати в суспільній практиці у вигляді чергового «світлого майбутнього», певного «суперпроекту».
Основне покликання системи цілей і цінностей полягає в гармонізації наявних у суспільстві суперечностей, консолідації інтересів усіх соціальних груп та політичних сил, в забезпеченні еволюційного розвитку суспільства.
Прогностична функція. Полягає в передбаченні шляхів розвитку політичних процесів, різних варіантів політичної поведінки. Це необхідно для вироблення механізму раціональної організації політичних процесів, урахування ресурсів політичної влади, особливо таких її компонентів і форм, як авторитет, контроль, вплив, примус тощо. У нинішніх умовах зростає роль прогнозування політичної поведінки соціальних суб'єктів у різних регіонах країни, наслідків здійснюваних політичних акцій. Процес прогнозування спирається на пізнання об'єктивних законів суспільно-політичного розвитку, політичних інтересів, потреб, стимулів. При цьому беруться до уваги співвідношення політичних сил у суспільстві, їх взаємодія, стан політичної свідомості й культури, національні традиції.
Інтегруюча функція. Виявляється у сфері політичної свідомості й політичної поведінки. Важливим компонентом у реалізації цієї функції є ідеологія, що охоплює політичні цінності, соціально-політичні ідеали, через які політична наука впливає на політичні процеси, сприяє розвитку політичної соціалізації, політичної культури, національної самосвідомості. Ця функція політології набуває поширення в сучасному західному суспільстві.
Італійський політолог Д. Даол відзначає, що політологія не може уникнути оцінок — етичних та ідеологічних. Відмовляючись від аналізу цінностей політики і займаючись самими фактами, наука втрачає головне: вона не може розв'язувати актуальні проблеми політики. Так званий нейтральний політичний підхід приречений на інтелектуальне безсилля. На думку американських політологів Г. Алмонда, Д. Істона та Д. Річчі, сучасна політологія перебуває в ситуації гострої неблагополучності саме внаслідок ідеологічної нейтральності.
Прикладна функція. Передбачає вироблення практичних рекомендацій щодо шляхів, механізмів реалізації політичних знань, раціональної організації політичних процесів. Вона забезпечує вивчення ефективності політичних рішень, стану суспільної думки, ставлення громадськості до політичних структур, інститутів і норм. Орієнтована на безпосереднє вирішення проблем, пов'язаних з формуванням знань про принципи й методи практичного регулювання політичних процесів і виконання конкретних завдань.
Політологія сприяє виробленню правильних орієнтирів у бурхливих політичних потоках, досягненню розумного компромісу між загальнолюдськими, регіонально-національними, локально-груповими та особистими інтересами, запобіганню дезінтеграції суспільства. У цьому реалізується роль політології, яка надає політиці якостей науки і мистецтва.
У процесі становлення і розвитку української політичної науки важливо не ізолювати її від світового політичного знання, а розкривати її національний і загально-цивілізаційний зміст, не перетворювати Україну на нове «закрите суспільство». Самоізоляція згубна не лише для економіки, а й для розвитку культури і науки.
<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =

Структура та функції політології

 1. Тема 1. Сутність і роль політики та політології як науки у житті суспільства
  Предмет політології, закони, принципи та категорії політичної науки. Система методів політології. Основні завдання та функції політології. Значення політології для формування політичної свідомості і політичної культури
 2. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
  1. Що вивчає політологія як суспільна наука? 2. Якою є структура політичної науки? 3. Яке місце займає політологія в системі гуманітарних наук? 4. Що дає керівнику політичні знання та вміння користуватися евристичним потенціалом політології? 5. Які категорії в системі політичних наук є основними? 6. Чи можна включити в поняття "політологія" буденні політичні знання? 7. Назвіть
 3. Теми рефератів
  1. Предмет політології: характерні особливості та структурні елементи. 2. Політологія в системі соціальногуманітарних наук. 3. Прогностична функція політології та її значення. 4. Завдання політології як науки та навчальної дисципліни в політичному розвитку сучасної
 4. Запитання. Завдання
  1. Розкрийте актуальність політології як науки і навчальної дисципліни про політику. 2. Назвіть основні поняття, категорії і методи політології. 3. Проаналізуйте зв'язок політології з тими науками, які ви вивчаєте у своєму вузі. 4. Що ви розумієте під політичною просвітою населення? Назвіть найважливіші складові й завдання цього процесу. 5. Проілюструйте прикладами зв'язок політології з
 5. Запитання та завдання для самоперевірки
  Дайте визначення поняття «політика», причин її виникнення та розвитку. 2. Охарактеризуйте становлення публічної влади та розкрийте її значення в політиці. 3. Що являють собою суб’єкт та об’єкт політики та як розкривається їх особливість у політичному процесі? 4. У чому полягає зміст політики? В яких видах може розкриватися політика? 5. Назвіть функції політики та рівні, на яких вона
 6. Предмет політології
  Щодо визначення предмета політології існують різні погляди. Деякі зарубіжні вчені визначають політологію як науку «про авторитетну, легітимізовану, консенсусну владу», тобто владу, що має підтримку суспільства, сприймається ним як обов'язкова, хоч і спирається на примус. В американській енциклопедії політологію визначено як науку про характер і функції держави й уряду, через які держава здійснює
 7. Використана та рекомендована література
  1. Брегеда Л.Ю. Основи політології: Навчальний посібник. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 312 с. 2. Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія: Навчальний посібник. – 6-е вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – 309 с. 3. Дробінка І.І., Кришталь Т.М., Підгородецький Ю.В. Політологія: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 292 с. 4. Логвіна В.Л.
 8. Питання до екзамену
  1. Предмет політології як науки. 2. Закони та принципи політології, категорії політичної науки. 3. Система методів політології. 4. Основні завдання та функції політології. 5. Значення політології для формування політичної культури і політичної свідомості студентів. 6. Політичні вчення Стародавнього Сходу (загальна характеристика). 7. Політичні вчення Стародавньої Греції та Риму
 9. Тема 1: Сутність і роль політики та політології як науки в житті суспільства
  Мета роботи: засвоєння, закріплення, поглиблення і систематизація знань про: - значення вивчення політології для формування демократичної політичної свідомості студентів; - значення вивчення політології як навчальної дисципліни для формування високого рівня політичної культури студентів. Питання до теми 1. Значення політології для формування політичної свідомості і політичної
 10. Розділ 1. Розвиток політології від найдавніших часів до сьогодення.
  Розділ 1. Розвиток політології від найдавніших часів до
 11. 5.1. Політичні конфлікти
  Вивчення конфліктів є одним з головних завдань політології, а управління ними належить до найважливіших умов забезпечення соціальна-політичної стабільності всередині країни та на міжнародній арені. Актуальність теоретичних і практичних аспектів цього поняття зумовлена загостренням різнопланових конфліктів в Україні та в інших посткомуністичних країнах, необхідністю фундаментального вивчення
 12. ЛІТЕРАТУРА
  1. Аристотель. Політика// Соч. в 4-х томах.-Т.4.- М., 1983 2. Горбатенко ЗЖ, Туренко АА Вступ до політології.- К., 1996. 3. Макіавеллі К Володар. - К., 2002. 4. Нерсесянц АС История политических и правовых учений. Учебник для вузов. - М., 1998. 5. Політологічний енциклопедичний словник. - К., 2004. 6. Политология: Хрестоматия. - Спб.: Питер., 2006. 7. Рудич Ф.М. Політологія.
 13. Цюрупа М.В., Ясинська B.C.. Основи сучасної політології, 2009
  Підручник з основ сучасної політології органічно поєднує політологічні знання теоретико-методологічного рівня та конкретно-наукові політологічні погляди на засади формування та реалізації політики держави. У ньому розкривається зміст політологічних поглядів мислителів Сходу і Заходу, видатних політичних діячів сучасності на проблеми держави і влади; висвітлюються основи теорії політики, подається
 14. ВСТУП
  Жити в суспільстві й бути вільним від політики, впливу держави неможливо. Оволодіти політичною наукою потрібно для того, щоб не бути лише пасивним об’єктом політики, об’єктом політичного маніпулювання з боку охочих до влади людей, а впливати на здійснення влади як у суспільних, так і у власних інтересах. Роль і знання політики та наукових знань про неї особливо зростають у переломні історичні
 15. ЛІТЕРАТУРА
  1. Аристотель. Политика //Соч. в 4-х т. - Т.4. —М., 1983. 2. Горбатенко В.П., Туренко В.В. Вступ до політології. - К., 1996. 3. Картунов О. В. Вступ до етнополітології. - К., 1999. 4. Кирилюк Ф.М. Українська політологія: рівень розвитку, проблеми // Політологічний вісник. - 1993.- № 4. 5. Политическая наука в Украине. — Симферополь. -2002. 6. Политология: Учебник для Вузов/ под
 16. Вегеш М.М.. Політологія, 2008
  Підручник розкриває зміст науки про політику: визначає систему категорій, предмет, методи, функції політології. Розділи підручника відповідають змісту державного стандарту дисципліни "Політологія" для вищих навчальних закладів III і IV рівнів акредитації. Його новизна полягає в тому, що автори виокремили ряд тем, пов'язаних а реалізацією владних відносин в українському соціумі. Аналізується
 17. Тема 6. Політична система суспільства, її інститути
  Структура політичної системи. Функції політичної системи. Типологія політичних систем. Особливості політичної системи України. Держава у політичній системі суспільства. Функції держави. Типологія держав. Типи політичних режимів. Держава і громадянське суспільство. Правова держава. Поняття та принципи демократії. Сучасна модель демократії, її риси. Сучасні концепції демократії. Протиріччя
 18. Предмет політології
  Кожна наука має свій об'єкт і предмет. Об'єктом дослідження політології є політична сфера життєдіяльності суспільства, яку вивчають і аналізують у поєднанні з особливостями її функціонування та зв'язками з економікою і духовною сферою суспільства. Загалом предмет політичної науки" як уже зазначалось вище, було окреслено на колоквіумі політологів у 1948 р. в Парижі. Упродовж XX ст. політологія
 19. Методи науки про політику
  На першому етапі розвитку політології в методологічному сенсі переважав своєрідний універсальний підхід. Починаючи з середніх віків наукові дисципліни поділяються на природничі та моральні. Згодом термін "моральні науки" зусиллями А.К. Сен-Сімона і соціолога О. Конта, які акцентують свої дослідження на відносинах між людьми у суспільстві, трансформується в термін "соціальні науки". Об'єктом
 20. Контрольні запитання і навчальні завдання
  1. Назвіть функції ринкової інфраструктури. 2. У чому полягає відмінність організаційної інфраструктури ринку від фінансово-кредитної? 3. Загальна формула руху грошового позичкового капіталу Г — Г?. Поясніть джерело різниці Г? — Г. 4. Чим зумовлена різниця між капіталом-власністю і капіталом-функцією? 5. Поясніть економічну природу позичкового процента. 6. Які функції виконує
Библиотека "ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ" © 2014
info@freebooks.site