загрузка...

Контрольні запитання

1. Дайте визначення поняттю «Контроль виконання».

2. Яка роль контролю та його функції.

3. Назвіть основні типи контролю з погляду часу їхнього здійснення?

4. На які етапи розпадається процес контролю?

5. У чому складається взаємозв'язок між плануванням і контролем .

6. Чому формування бюджету настільки важливо для процесу контролю?

7. Наведіть характеристику ефективного контролю?

8. Що являє собою система управлінського контролю.

Чому контроллинг є основним інструментом управління в сучасних умовах.
<< Предыдушая Следующая >>
Источник: Пилипенко А.А., Пилипенко С.М., Отенко В.І.. Менеджмент, 2005

Еще по теме Контрольні запитання:

 1. Контрольні запитання

  В чому полягає необхідність розроблення ДСРР? 2. Охарактеризуйте основні складові механізму реалізації ДСРР. 3. Які передбачаються механізми фінансування державних програм підтримки регіонального розвитку? 4. Що являє собою стратегія регіонального розвитку? 5. Охарактеризуйте механізм розроблення СРР. 6. В чому полягає зміст описово-аналітичної частини СРР? 7. Що означає термін

 2. Контрольні запитання

  Роль суспільного розподілу праці при визначенні сутності економічного потенціалу регіону. 2. Які є основні складові економічного потенціалу регіону? 3. Основні підходи до оцінки природних та екологічних ресурсів регіону. 4. Як оцінюються природні ресурси? 5. Назвіть основні форми і методи управління природокористуванням. 6. У чому полягає сенс економічних форм управління

 3. Контрольні запитання

  Охарактеризувати місто як соціально-економічну систему. 2. Які відомі основні причини виникнення та розвитку міст? 3. Яка існує класифікація міст? 4. З’ясуйте сутність агломераційного ефекту. 5. Визначте основний організаційно-економічний засіб управління сучасним містом. 6. Зміст і структура державної програми соціально-економічного розвитку міста. 7. В чому полягає мета,

 4. Контрольні запитання

  Якими причинами зумовлена економічна нерівномірність розвитку окремих територіально-адміністративних одиниць? 2. Що являють собою депресивні території та яким чином вони визначаються? 3. Які основні показники характеризують репресивність соціально-економічного розвитку території? 4. Охарактеризуйте основні бюджетні механізми державного впливу на проблемні території. 5. В чому полягає

 5. Контрольні запитання

  1.Дайте визначення понять “правова держава” і “громадянське суспільство”. Яким чином співвідносяться ці поняття? 2.Охарактеризуйте моделі суспільно-політичного устрою сучасної України. 3.Визначіть вірогідні напрями реформування політичної системи та становлення інститутів громадянського суспільства на сучасному етапі. 4.Якими вам бачаться магістральні вектори внутрішньої та зовнішньої

 6. Контрольні запитання

  1.Визначте сутність взаємодії держави і громадянського суспільства в Україні в перехідний період. 2.В чому полягає різниця між трансформацією і модернізацією держави і громадянського суспільства? 3.Охарактеризуйте форми взаємодії держави і громадянського суспільства в захисті політичних та соціальних прав і свобод людини 4.Визначте сучасні форми політичної демократії на базі

 7. Контрольні запитання

  1.Яка роль політичних еліт і лідерів сучасної України у формуванні інститутів громадянського суспільства? 2.Які функції політичного лідера найбільше відповідають вимогам громадянського суспільства? 3.В чому полягає сутність інституційного зв’язку між реформуванням політичної системи України та еволюційним розвитком української владної еліти? 4.Розкрийте суть взаємозв`язку між ринковою

 8. Контрольні запитання

  1.Як пов’язані між собою глобалізація, модернізація і освітня політика? Чому сфера освіти потребує регулярних реформ? Як охарактеризувати тип освіти, необхідний для розвитку громадянського суспільства? Які основні проблеми і позитивні зміни в реформуванні освіти в Україні? 2.Як пов’язані соціальний капітал та інфокомунікаційні технології в сучасному суспільстві? Які позитивні і негативні

 9. Контрольні запитання

  1.Охарактеризуйте варіанти політичної модернізації Росії, Білорусі, Молдови. 2.В чому проявляються загальні і специфічні риси суспільно-політичного устрою Центральноазійських країн? 3.Порівняйте політичні структури країн Закавказзя. 4.У чому виявляються риси західної моделі політичного устрою і специфіка громадянського суспільства в Прибалтійських

 10. Контрольні запитання

  1. Назвіть основні передумови формування інститутів громадянського суспільства в країнах ЦСЄ? 2. У чому специфіка процесів інституцалізації громадянського суспільства у транзитних країнах (на прикладі ЦСЄ) і відмінність від країн розвиненої демократії. 3. Які історичні форми суспільної самоорганізації утвердилися у країнах ЦСЄ? 4. Охарактеризуйте практичні проблеми процесів утвердження

 11. Контрольні запитання

  1.Визначте основні напрями взаємовідносин політичної системи Німеччини і громадянського суспільства. 2.Визначте характерні риси політичної системи і громадянського суспільства Австрії. 3.Як діє механізм прямої демократії у

 12. Контрольні запитання

  1. Які норми щодо забезпечення громадянських прав і політичних свобод передбачені Статутом Ради Європи та проектом Договору, що встановлює Конституцію Європейського Союзу? 2. Як розповсюдження норм демократії впливає на розвиток міжнародної співпраці та зміцнення міжнародної безпеки? 3. У чому полягає формування елементів наднаціонального громадянського суспільства, яку роль воно закликано

 13. Контрольні запитання

  1. Дайте характеристику організаційно-розпорядницьким методам керування. 2. Назвіть їх переваги та недоліки. 3. Що представляє собою система організаційного впливу. 4. Охарактеризуйте та наведіть приклади організаційного регламентування. 5. Що означає розпорядницький вплив та сфера його застосування. Які види дисциплінарних методів вам

 14. Контрольні запитання і навчальні завдання

  1. Назвіть об’єкт і предмет вивчення політичної економії. 2. Розкрийте головні особливості окремих напрямів і шкіл у політичній економії. 3. Визначіть, що є спільного між політичною економією, економікс і макроекономікою. У чому ви бачите різницю між цими суспільними науками? 4. Назвіть загальнонаукові методи, які використовує політична економія. Як ви розумієте діалектичний метод? 5.