<< Предыдушая Следующая >>

Контрольні запитання

1. Дайте визначення поняттю «Контроль виконання».

2. Яка роль контролю та його функції.

3. Назвіть основні типи контролю з погляду часу їхнього здійснення?

4. На які етапи розпадається процес контролю?

5. У чому складається взаємозв'язок між плануванням і контролем .


6. Чому формування бюджету настільки важливо для процесу контролю?

7. Наведіть характеристику ефективного контролю?

8. Що являє собою система управлінського контролю.

Чому контроллинг є основним інструментом управління в сучасних умовах.
<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =

Контрольні запитання

 1. Контрольні запитання
  1.Визначте основні напрями взаємовідносин політичної системи Німеччини і громадянського суспільства. 2.Визначте характерні риси політичної системи і громадянського суспільства Австрії. 3.Як діє механізм прямої демократії у
 2. Контрольні запитання
  1. Дайте характеристику організаційно-розпорядницьким методам керування. 2. Назвіть їх переваги та недоліки. 3. Що представляє собою система організаційного впливу. 4. Охарактеризуйте та наведіть приклади організаційного регламентування. 5. Що означає розпорядницький вплив та сфера його застосування. Які види дисциплінарних методів вам
 3. Контрольні запитання
  1.Охарактеризуйте варіанти політичної модернізації Росії, Білорусі, Молдови. 2.В чому проявляються загальні і специфічні риси суспільно-політичного устрою Центральноазійських країн? 3.Порівняйте політичні структури країн Закавказзя. 4.У чому виявляються риси західної моделі політичного устрою і специфіка громадянського суспільства в Прибалтійських
 4. Контрольні запитання і навчальні завдання
  1. Лауреат Нобелівської премії з економіки М. Фрідмен вважає найкращими способами впливу держави на економіку такі: «не чіпати бізнес» і «нехай ринок робить свою справу». Продумайте економічний зміст цих тезисів і дайте відповіді на такі питання: а) у чому полягає ефективність функціонування ринку? б) які межі державного втручання в ринковий механізм?
 5. Контрольні запитання
  1.Дайте визначення понять “правова держава” і “громадянське суспільство”. Яким чином співвідносяться ці поняття? 2.Охарактеризуйте моделі суспільно-політичного устрою сучасної України. 3.Визначіть вірогідні напрями реформування політичної системи та становлення інститутів громадянського суспільства на сучасному етапі. 4.Якими вам бачаться магістральні вектори внутрішньої та зовнішньої
 6. Контрольні запитання
  Охарактеризувати місто як соціально-економічну систему. 2. Які відомі основні причини виникнення та розвитку міст? 3. Яка існує класифікація міст? 4. З’ясуйте сутність агломераційного ефекту. 5. Визначте основний організаційно-економічний засіб управління сучасним містом. 6. Зміст і структура державної програми соціально-економічного розвитку міста. 7. В чому полягає мета,
 7. Контрольні запитання і навчальні завдання
  Яка форма міжнародних економічних відносин є провідною? 2. У чому відмінності між внутрішньою та зовнішньою торгівлею? 3. Як впливає іноземний капітал на національний капітал України та її економіку в цілому? 4. Що дає для економіки України конвертованість валюти? 5. Сучасна Європейська валютна система та її основні параметри. 6. Що таке платіжний баланс і для чого він складається?
 8. Контрольні запитання
  1.Яка роль політичних еліт і лідерів сучасної України у формуванні інститутів громадянського суспільства? 2.Які функції політичного лідера найбільше відповідають вимогам громадянського суспільства? 3.В чому полягає сутність інституційного зв’язку між реформуванням політичної системи України та еволюційним розвитком української владної еліти? 4.Розкрийте суть взаємозв`язку між ринковою
 9. Контрольні запитання
  Якими причинами зумовлена економічна нерівномірність розвитку окремих територіально-адміністративних одиниць? 2. Що являють собою депресивні території та яким чином вони визначаються? 3. Які основні показники характеризують репресивність соціально-економічного розвитку території? 4. Охарактеризуйте основні бюджетні механізми державного впливу на проблемні території. 5. В чому полягає
 10. Контрольні запитання і навчальні завдання
  Доведіть, що міжнародний поділ праці є основою розвитку світового господарства. 2. Наведіть приклади предметної, подетальної і наукової спеціалізації країн. 3. Регіональна інтеграція України: зі Сходом чи з Заходом? 4. Як ви розумієте цілісність світового господарства? 5. У чому полягають зрушення у структурі світового господарства за останні десятиріччя? 6. Які переваги дає країні
 11. Контрольні запитання
  1.Визначте сутність взаємодії держави і громадянського суспільства в Україні в перехідний період. 2.В чому полягає різниця між трансформацією і модернізацією держави і громадянського суспільства? 3.Охарактеризуйте форми взаємодії держави і громадянського суспільства в захисті політичних та соціальних прав і свобод людини 4.Визначте сучасні форми політичної демократії на базі
 12. Контрольні запитання і навчальні завдання
  1. Охарактеризуйте базисні та надбудовні елементи у структурі господарського механізму, їх роль і взаємодію. 2. Обґрунтуйте основні напрями формування господарського механізму в Україні. 3. Сформулюйте сутність і методи фінансової політики держави. 4. Визначіть роль державного бюджету в регулюванні суспільного відтворення. 5. Охарактеризуйте грошово-кредитну політику в перехідній
 13. Контрольні запитання
  1. Назвіть основні передумови формування інститутів громадянського суспільства в країнах ЦСЄ? 2. У чому специфіка процесів інституцалізації громадянського суспільства у транзитних країнах (на прикладі ЦСЄ) і відмінність від країн розвиненої демократії. 3. Які історичні форми суспільної самоорганізації утвердилися у країнах ЦСЄ? 4. Охарактеризуйте практичні проблеми процесів утвердження
 14. Контрольні запитання і навчальні завдання
  1. Дайте характеристику конкретних форм прояву екстенсивного та інтенсивного типів економічного зростання. Укажіть принципову різницю між ними. 2. Визначіть, у чому різниця між заощадженнями та інвестиціями і які наслідки вона спричинює. 3. Зробіть теоретичний аналіз: яка тенденція норми нагромадження у різних фазах економічного циклу. 4. Обґрунтуйте суперечливість кризи як фази
Библиотека "ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ" © 2014
info@freebooks.site