загрузка...
<< Предыдушая Следующая >>

Контрольні запитання

1. Дайте визначення поняттю «Контроль виконання».

2. Яка роль контролю та його функції.

3. Назвіть основні типи контролю з погляду часу їхнього здійснення?

4. На які етапи розпадається процес контролю?

5. У чому складається взаємозв'язок між плануванням і контролем .

6. Чому формування бюджету настільки важливо для процесу контролю?

7. Наведіть характеристику ефективного контролю?

8. Що являє собою система управлінського контролю.

Чому контроллинг є основним інструментом управління в сучасних умовах.
<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =

Контрольні запитання

 1. 6. КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ
  6. КОНТРОЛЬНІ
 2. Контрольні питання
  Визначте основні завдання та умови європейської інтеграції України. 2. Охарактеризуйте розвиток торговельно-економічних зв’язків України з країнами Європи на сучасному етапі. 3. Охарактеризуйте правові засади співробітництва України з ЄС. 4. Яку роль відіграють єврорегіони в інтеграційному процесі з участю
 3. Контрольні питання
  Визначте сутність спільного підприємництва. 2. Назвіть основні типи СП. 3. Назвіть основні цілі створення СП з погляду різних сторін інвестиційного процесу. 4. Визначте основні етапи створення СП. 5. У чому полягає специфіка розвитку СП в
 4. Контрольні питання
  Визначте сутність спільного підприємництва. 2. Назвіть основні типи СП. 3. Назвіть основні цілі створення СП з погляду різних сторін інвестиційного процесу. 4. Визначте основні етапи створення СП. 5. У чому полягає специфіка розвитку СП в
 5. Контрольні запитання
  1.Визначте основні напрями взаємовідносин політичної системи Німеччини і громадянського суспільства. 2.Визначте характерні риси політичної системи і громадянського суспільства Австрії. 3.Як діє механізм прямої демократії у
 6. Контрольні запитання
  1. Дайте характеристику організаційно-розпорядницьким методам керування. 2. Назвіть їх переваги та недоліки. 3. Що представляє собою система організаційного впливу. 4. Охарактеризуйте та наведіть приклади організаційного регламентування. 5. Що означає розпорядницький вплив та сфера його застосування. Які види дисциплінарних методів вам
 7. Контрольні питання
  1. Дайте визначення поняттю «ефективний менеджмент». 2. Назвіть основні принципи і фактори діяльності, що забезпечують ефективність організації. 3. Покажіть взаємозв'язок факторів ефективного менеджменту. 4. Чим викликані зміни в управлінській парадигмі 90х років ХХ в. 5. Приведіть основні характеристики нової
 8. Контрольні питання
  1. Визначите сутність і зміст маркетингової діяльності. 2. Який взаємозв'язок маркетингу і менеджменту. 3. Назвіть основні принципи маркетингу. 4. Дайте характеристику основним функціям маркетингу. 5. Охарактеризуйте комплекс маркетингу. 6. За якими критеріями розрізняються стратегії маркетингу. 7. Від чого залежить ринкове поводження організації. 8. Чим обумовлена потреба у
 9. Контрольні питання
  Визначте сутність та особливості проекту Чорноморського економічного співробітництва. 2. Назвіть основні галузеві напрями та завдання співробітництва в рамках ЧЕС. 3. У чому полягає специфічна роль чорноморського співробітництва в контексті сучасної геополітики? 4. Назвіть пріоритетні завдання участі України в
 10. Контрольні питання
  Дайте визначення поняттю «економічна безпека». 2. Визначте основні складові економічної безпеки. 3. Охарактеризуйте поняття економічної безпеки в контексті сучасної геополітики. 4. Охарактеризуйте стан та основні проблеми економічної безпеки
 11. Контрольні питання
  У чому полягає сутність операцій купівлі-продажу товарів та якими є її різновиди? 2. Охарактеризуйте специфіку експортного потенціалу України. 3. Визначте основні структурні компоненти вітчизняного імпорту. 4. Охарактеризуйте системний взаємозв’язок між експортною та імпортною складовими міжнародної торгівлі України. 5. Що таке реекспорт? 6. Що таке
 12. Контрольні запитання
  1.Охарактеризуйте варіанти політичної модернізації Росії, Білорусі, Молдови. 2.В чому проявляються загальні і специфічні риси суспільно-політичного устрою Центральноазійських країн? 3.Порівняйте політичні структури країн Закавказзя. 4.У чому виявляються риси західної моделі політичного устрою і специфіка громадянського суспільства в Прибалтійських
 13. Контрольні запитання і навчальні завдання
  1. Лауреат Нобелівської премії з економіки М. Фрідмен вважає найкращими способами впливу держави на економіку такі: «не чіпати бізнес» і «нехай ринок робить свою справу». Продумайте економічний зміст цих тезисів і дайте відповіді на такі питання: а) у чому полягає ефективність функціонування ринку? б) які межі державного втручання в ринковий механізм?
 14. Контрольні питання
  1. Що входить у поняття нововведення у відповідності з класифікацією Й. Шумпетера. 2. Назвіть етапи інноваційного процесу. 3. Які основні фактори характеризують інноваційний потенціал. 4. Назвіть основні типи інноваційної стратегії і їхні характеристики. 5. Яка роль інноваційних інфраструктур. 6. Назвіть принципи менеджменту, що забезпечують ефективність інновацій. 7. Роль
Библиотека "ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ" © 2014
info@freebooks.site