загрузка...
<< Предыдушая Следующая >>

Динаміка чисельності та статево-вікова структура населення України, регіональні особливості формування

Чисельність населення країни в цілому та окремих її регіонів є результатом взаємообумовленого розвитку усієї сукупності процесів суспільного розвитку, і насамперед соціально-економічних та демографічних.

Знання чисельності населення на певну дату чи період дозволяє оптимально збалансувати розвиток народного господарства і напрями демографічної політики.

Починаючи з 1993 р. і по нинішній час чисельність населення України щорічно зменшується. Особливістю цього процесу в Україні є те, що в основі його лежать не соціальні катаклізми (або природні катастрофи, чи поширеність епідемії), а ті соціально-економічні та демографічні особливості, які склалися в країні на попередньому та на нинішньому етапі суспільного розвитку.

Такий характер динаміки населення обумовлює складність вирішення ряду демографічних, економічних і політичних проблем в Україні. Це стосується, зокрема, протидії погіршенню статево-вікової структури населення (його постаріння) і режиму відтворення, забезпечення народного господарства трудовими ресурсами відповідної якості, планування підготовки кваліфікованих кадрів та ін.

Статево-вікова структура населення є одним з важливих демографічних показників. Він дозволяє зробити певні висновки щодо демографічних тенденцій та визначити можливі зміни динаміки чисельності населення в майбутньому. Сама ж статево-вікова структура населення є результатом особливостей народжуваності і смертності населення в конкретних історичних умовах відтворення.

В Україні спостерігається постійне переважання жінок в загальній чисельності її населення. При цьому абсолютна перевага жінок дещо зростає, хоч відносні показники свідчать про незначне вирівнювання співвідношень між чисельністю чоловіків і жінок.
Перевага чисельності жінок над чоловіками пояснюється насамперед нижчою смертністю жінок, з одного боку, та війнами, міграцією за межі держави, що найбільше впливає на чисельність чоловіків, — з другого.

Наявну структуру населення України можна вважати несприятливою з точки зору тенденцій шлюбності та природного відтворення населення.

Важливу роль у природному відтворенні населення та визначенні демографічної бази трудових ресурсів відіграє характер вікової структури населення. Характерною особливістю сучасної вікової структури населення України є зниження частки дітей в загальній чисельності населення. Це свідчить про те, що в Україні на сучасному етапі її соціально-економічного розвитку склався звужений тип відтворення населення. Причому сільське населення, судячи з його вікової структури, має менші можливості порівняно з міським щодо активізації відтворення нових поколінь.

Чисельність населення України у віці, старшому за працездатний, щорічно зростає. Зменшення питомої ваги дітей та осіб працездатного віку при одночасному зростанні населення у віці, старшому за працездатний, свідчить про старіння населення країни.

Найбільша диспропорція у бік чисельної переваги жінок та загального старіння населення характерна для Подільських та центральних областей України. Найбільш сприятлива статево-вікова структура населення у західних областях: Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Рівненській
<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =

Динаміка чисельності та статево-вікова структура населення України, регіональні особливості формування

 1. Регіональні особливості демографічної ситуації в Україні
  Глибоке вивчення населення та проблем його відтворення стає все більш актуальним завданням науки. Україна знаходиться на такому етапі демографічного розвитку, коли народжуваність зменшується, а смертність зростає. Це призводить до зменшення загальної чисельності населення і відсутності навіть простого заміщення одних поколінь людей новими. Таким чином, відтворення населення України є звуженим.
 2. Терміни та поняття
  Відплив умів — від’їзд з країни висококваліфікованих спеціалістів, учених. Страта соціальна — група людей зі схожими соціальним статусом, кваліфікацією, відношенням до засобів виробництва та місцем на ринках праці, капіталів, а також на інших ринках. Інколи стратифікація базується на вікових і статевих ознаках. Працездатне населення — частина населення країни, що є здатною до виконання
 3. Терміни та поняття
  Відплив умів — від’їзд з країни висококваліфікованих спеціалістів, учених. Страта соціальна — група людей зі схожими соціальним статусом, кваліфікацією, відношенням до засобів виробництва та місцем на ринках праці, капіталів, а також на інших ринках. Інколи стратифікація базується на вікових і статевих ознаках. Працездатне населення — частина населення країни, що є здатною до виконання
 4. Регіональні особливості формування міського та сільського населення України. Урбанізація
  Зміни в динаміці загальної чисельності населення визначаються змінами у розміщенні міського і сільського населення. Розміщення міського і сільського населення має істотний вплив на раціональне розміщення та оптимальний розвиток продуктивних сил. Якщо на початку століття в Україні переважало сільське населення, то нині значна кількість її населення мешкає в міській місцевості. Аналіз
 5. 5.1.3. Модернізація системи охорони здоров’я
  Завдання Результати Диверсифікація джерел фінансування та організаційних засад функціонування системи охорони здоров’я. Перехід на контрактну модель публічних державних закупівель медичних послуг Запровадження загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування. Реформування системи охорони здоров’я та підвищення якості медичних послуг. Зростання середньої очікуваної тривалості
 6. Теми рефератів
  1. Глобальні та регіональні аспекти національної безпеки України. 2. Без'ядерний статус України: проблеми й перспективи. 3. Шляхи зміцнення національної безпеки України на сучасному етапі як складові реалізації національних інтересів української
 7. ГРОШОВИЙ РИНОК
  Після вивчення цього розділу Ви зможе-те: • визначити сутність, структуру та особливості прояву грошового ринку; • засвоїти особливості формування та чинники зміни попиту на гроші та пропозиції грошей; • побудувати інституційну модель грошового ринку та засвоїти його структуру; • побудувати графічну модель ринку грошей та зрозуміти механізм його урівноваження; • зрозуміти механізм
 8. Регіональні особливості міграційних процесів в Україні
  Міграція — це переміщення населення з постійного місця проживання, пов’язане з перетином певних меж (міста, району, області, країни, материка). Переміщення населення може бути пов’язане зі зміною місця проживання або без його зміни. Можливі і сезонні виїзди на збирання врожаю, на лісозаготівлю тощо. Роль міграції у житті суспільства досить значна, особливо у відтворенні населення певних
 9. Царенко О.М., Захарчук А.С.. Економічна історія України і світу, 2001
  Царенко Олександр Михайлович, Захарчук Андрій Савович. Економічна історія України і світу: Курс лекцій:Навч. посіб. — Суми : Університетська книга, 2001. — 308с. — (Бібліотека економічних наук). Формування і становлення первіснообщинного ладу на території України Економічний розвиток людської цивілізації в епоху рабовласництва Господарське життя європейських країн в період середньовіччя
 10. Питання для самоперевірки
  Сутність регіону як предмету наукового дослідження. 2. Основні види регіонів. 3. Регіональні функції попиту та пропозиції. 4. Адміністративно-територіальний поділ України та необхідність його реформування. 5. Структура господарства регіону. 6. Основні методи регіонального
 11. Питання для повторення
  1. В чому полягав основний зміст реформи 1861 р.? 2. Особливості реформи 1861 р. в Україні. 3. Аграрна реформа для державних і удільних селян: основні положення. 4. Наслідки реформи 1861 р. в сільському господарстві: а) в сфері виробництва; б) в соціальній сфері. 5. В чому полягали зрушення у фінансовій і кредитній системі другої половини XIX ст.? 6. Особливості промислового
 12. Транспортний комплекс України, його галузева структура, господарське значення та регіональні особливості формування
  Транспорт — одна з найбільш важливих галузей народного господарства України. Він забезпечує виробничі і невиробничі потреби матеріального виробництва, невиробничої сфери, а також населення в усіх видах перевезень. 2. Структура. Виділяють такі види транспорту: ? наземний (залізничний, автомобільний, трубопровідний, гужовий, в’ючний), ? водний (морський, річковий, озерний),
 13. Література
  Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність». Див. сервер ВР України. www.rada.kiev.ua. 2. Закон України «Про режим іноземного інвестування». Див. сервер ВР України. www.rada.kiev.ua. 3. Киреев А. П. Международная экономика: В 2-х ч. — Ч. 1. Международная микроэкономика: движение товаров и факторов производства: Учеб. пособие. — М.: Междунар. отношения, 2000. — 416 с. 4. Новицький
 14. Література
  Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність». Див. сервер ВР України. www.rada.kiev.ua. 2. Закон України «Про режим іноземного інвестування». Див. сервер ВР України. www.rada.kiev.ua. 3. Киреев А. П. Международная экономика: В 2-х ч. — Ч. 1. Международная микроэкономика: движение товаров и факторов производства: Учеб. пособие. — М.: Междунар. отношения, 2000. — 416 с. 4. Новицький
 15. Контрольні питання
  Охарактеризуйте історичні передумови сучасної міжнародної спеціалізації України. 2. Визначте основні особливості торгівлі на території сучасної України в докиївські часи. 3. Охарактеризуйте систему торгівлі Київської Русі. 4. Які фактори визначали специфіку міжнародної торгівлі України за колоніальні часи? 5. Визначте специфіку формування торговельно-коопераційної системи України в
 16. Запитання та завдання для самоперевірки
  1. Що таке партія? 2. Назвіть теорії виникнення партій. 3. У чому полягають особливості політичних партій? 4. Які ознаки та функції розкривають сутність політичних партій? 5. За якими ознаками здійснюється типологізація партій? 6. Що таке партійна система? 7. Дайте характеристику типів партійних систем. 8. Окресліть специфіку функціонування політичних систем в різних країнах.
 17. Питання для повторення
  1. Визначте умови переходу від феодалізму до індустріального суспільства в країнах Західної Європи. 2. Буржуазні революції XVII - XVIII ст. і їх вплив на розвиток капіталізму. 3. В чому полягали зміни в сільському господарстві західноєвропейських країн періоду розкладу феодалізму і генезису капіталізму? 4. Зрушення в аграрних відносинах України середини XVII ст. 5. Охарактеризуйте
 18. Література
  Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність». Див. сервер ВР України. www.rаdа.kiеv.uа. 2. Киреев А. П. Международная экономика: В 2-х ч. — Ч. 1. Международная микроэкономика: движение товаров и факторов производства. Учеб. пособие. — М.: Междунар. отношения. — 416 с. 3. Кочетов Э. Г. Геоэкономика (Освоение мирового экономического пространства): Учебник. — М.: БЕК, 1999. — 480 с.
 19. Агропромисловий комплекс України, його значення, структура й регіональні особливості трансформації в ринкових умовах.
  Значення. АПК – один з найскладніших багатогалузевих комплексів в економіці України. АПК значною мірою визначає соціально-економічний розвиток країни, рівень життя населення, його забезпечення продуктами харчування, а промисловість — сільськогосподарською сировиною. Вирішення продовольчої проблеми здійснюється переважно в АПК. Саме через це він є важливою ланкою економіки і мусить мати
 20. План семінарських занять
  Поява інфляції та її сутність. Визначення розбіжностей у трактуванні поняття “інфляція”. 2. Види інфляції в залежності від причин , що її виклиткають. 3. Характерні риси видів інфляції в залежності від ступеня тяжкості. 4. Інфляція попиту та інфляція пропозиції. 5. Обґрунтування причин виникнення інфляції. 6. Соціально-економічні наслідки інфляції. 7. Методи виміру інфляції.
Библиотека "ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ" © 2014
info@freebooks.site