<< Предыдушая Следующая >>

Агропромисловий комплекс Поліського економічного району, його галузева структура та проблеми розвитку

Склад: Волинська, Рівнен., Житом., Черніг. обл.

Галузі АПК переважно визначають спеціалізацію ПодЕР.

АПК р-ну включає до свого складу галузі с/г і харчову промисловість.

У галузевій структурі харчової промисловості виділяються хлібопекарська, плодоовочеконсервна, м’ясна, молочна, маслосироробна та борошномельно-круп’яна.

Основу АПК складає с/г, яке базується на родючих ґрунтах (чорноземах та сірих лісових). У територіальному поділі праці ця галузь спеціалізується на виробництві продукції тваринництва, зокрема на молочно-м’ясному скотарстві, свинарстві; у р-ні добре розвинуте птахівництво.
З рослинництва поширене вирощування зернових, зернобобових, цукрових буряків, овочевих культур, картоплі, льону-довгунця, плодів, культурних грибів. Навколо міст добре розвинуті приміські АПК з потужними переробними галузями АПК. Експортне значення мають крохмальна, комбікормова, виноробна, плодоовочева галузі, виробництво горілчаних, слабоалкогольних та безалкогольних напоїв, мінеральні води.

Економічна криза, яка ще більше загострилась нині, призвела до зниження яка розмірів с/г в-ва, так і обсягів продукції харчової промисловості
<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =

Агропромисловий комплекс Поліського економічного району, його галузева структура та проблеми розвитку

 1. Агропромисловий комплекс України, його значення, структура й регіональні особливості трансформації в ринкових умовах.
  Значення. АПК – один з найскладніших багатогалузевих комплексів в економіці України. АПК значною мірою визначає соціально-економічний розвиток країни, рівень життя населення, його забезпечення продуктами харчування, а промисловість — сільськогосподарською сировиною. Вирішення продовольчої проблеми здійснюється переважно в АПК. Саме через це він є важливою ланкою економіки і мусить мати
 2. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
  Галузі спеціалізації району — це галузі промислового і сільськогосподарського виробництва, які виготовляють товарну продукцію для обміну з іншими районами або для експорту її в інші країни; галузі, які економічно доцільно розвивати в умовах того чи іншого конкретного району з найвищою ефективністю для господарства. Район економічний — територіально спеціалізована частина народного
 3. 1.3. Принципи виділення великих економічних регіонів
  Згідно з науковими уявленнями, економічне районування здій-снюється за комплексом певних критеріїв і принципів. До основних з них відносяться наступні: - економічна цілісність; - територіальна єдність; - чітко визначене економіко-географічне положення; - одномасштабність в межах одного рівня ієрархії; - наявність сформованого виробничого комплексу з явно вираженою спеціалізацією;
 4. Типи економічних районів та їхні цільові функції.
  Науково обґрунтованим є об’єктивне існування двох типів економічних районів — галузевих і загальних або багатогалузевих (інтегральних). Галузеве (спеціальне) економічне районування потрібне для вивчення особливостей розміщення і проблем розвитку окремих галузей виробництва. Цей тип економічних районів виникає під впливом закономірності територіальної концентрації підприємств окремої галузі
 5. Промисловий комплекс Поліського економічного району, його галузева структура, особливості розміщення та центри основних галузей, проблеми розвитку
  Склад: Волинська, Рівнен., Житом., Черніг. обл. Господарство економічного р-ну являє собою високорозвинуту багатогалузеву промисловість і с/г (південь),що досить тісно пов'язані між собою. Проте промисловість переважає над с/г. Основними галузями Є: машинобудування, хімічна ,легка та харчова промисловість. Харчова промисловість: цукрова, молочна, борошномельна, круп'яна, хлібопекарська,
 6. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  Як враховується при розміщенні продуктивних сил залягання природних ресурсів, зокрема, мінерально-сировинних, в умовах України? 2. Що розуміють під поняттям „природно-ресурсний потенціал території”, які його складники? 3. Які основні проблеми комплексно-пропорційного розвитку Донбасу? 4. Назвіть основні напрямки спеціалізації промисловості Придніпровського району у зв’язку з структурною
 7. Основні терміни
  Агрегування змінних Аналітична діагностика Аналіз чутливості рішень до різних факторів Валовий регіональний продукт Галузева диверсифікація Галузева концентрація Декомпозиція системи Діагностика на моделі Евристичні методи дослідження Економіко-математичне моделювання Економічне зростання в регіоні Експертна діагностика Експертні оцінки Ефективність
 8. Машинобудівний комплекс Придніпровського економічного району, галузева структура та центри основних галузей
  Район охоплює Дніпропетровську ,Запорізьку та Кіровоградську області. Машинобудування р-ну розвивається завдяки потужному ме комплексу. У структурі машинобудування виділяється ? авіаційна (Дніпропетровськ), ? автомобільна промисловість (Запоріжжя), ? с/г і тракторне маши-ня (Дніпропетровськ, Кіровоград), ? виробництво електровозів (Дніпропетровськ) ? вантажних вагонів
 9. Агропромисловий комплекс Східного економічного району, його галузева структура та особливості розміщення основних галузей
  Сх. Ек. р-н (Полтавська, Сумська та Харківська обл.) АПК р-ну включає до свого складу галузі, що забезпечують АПК засобами в-ва, с/г і харчову промисловість. Перша з названих сфер включає, в основному, тракторне і с/г машинобудування, машинобудування для харчової і комбікормової промисловості. Пн-Сх район має потужний АПК. Основу його становить с/г. АПК розвивається в напрямках,
 10. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  Визначте сутність економічного району і доведіть об'єктивний характер його формування. 2. Що являє собою територіальний поділ праці та який вплив він має на формування економічних районів? 3. Назвіть основні районоутворюючі фактори і поясніть їх вплив на процес районоутворення. 4. Яка форма територіальної організації народного господарства виконує функцію ядра економічного району?
 11. Контрольні запитання
  Охарактеризувати місто як соціально-економічну систему. 2. Які відомі основні причини виникнення та розвитку міст? 3. Яка існує класифікація міст? 4. З’ясуйте сутність агломераційного ефекту. 5. Визначте основний організаційно-економічний засіб управління сучасним містом. 6. Зміст і структура державної програми соціально-економічного розвитку міста. 7. В чому полягає мета,
 12. УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ РЕГІОНУ
  Виробничий потенціал регіону має конкретну вартісну оцінку і функціонує в різних формах виробничого капіталу. Форми виробничого капіталу: - основний та обіговий; - фонди обігу; - обігові кошти. Найбільш важливим є показник основних фондів підприємств, які характеризують загально-потенційні можливості регіону. Характеристика виробничого потенціалу регіону має проводитися через
 13. Шпаргалка. Шпаргалка з економіки регіону, 2011
  Сутність і методологічні принципи управління регіоном. Світовий досвід регіонального управління. Регіональна структура та структура господарства регіону. Роль місцевого самоврядування в управлінні регіональним розвитком. Особливості сучасної регіональної політики в Україні. Система цілей та завдань державної регіональної політики та їх зв'язок із загальнодержавною стратегією розвитку.
 14. 7.1. Поняття економічного потенціалу та його роль для економічного розвитку регіону
  Особливе значення для розуміння сутності та ролі економічного потенціалу регіону як об’єкту управління, має суспільний розподіл праці, який являє собою відокремлення різноманітних видів людської діяльності у спеціальні виробничі види і підвиди, які закріпляються за окремими людьми, виробництвами, територіями і країнами, і є умовою розвитку виробничих сил суспільства. Характерними рисами
Библиотека "ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ" © 2014
info@freebooks.site