<< Предыдушая Следующая >>

Сутність і риси натурального господарства

Натуральне виробництво — це тип господарства, в якому виробництво спрямовано безпосередньо на задоволення особистих потреб і потреб виробництва. Для натуральних господарств характерною є економічна замкнутість. Це означає, що такі господарства повністю або майже повністю ізолювали себе від суспільного поділу праці. Натуральне господарство протилежне товарному, яке виробляє продукти для продажу.

В умовах натурального господарства проявляються такі риси економіки:

1) господарська одиниця не бере участі в суспільному поділі праці, хоча останнє може мати певний ступінь розвитку і використовується більшою чи меншою кількістю інших господарських одиниць. До розкладу первіснообщинного ладу і виникнення першого великого поділу суспільної праці натуральне господарство було абсолютною формою його організації в суспільстві (общині);

2) кожне натуральне господарство намагається виробляти необхідні життєві засоби, тобто фонд життєвих благ для виробника і членів його сім’ї. Цей фонд виступає засобом людей до життя, відтворення їх;

3) засоби виробництва виробляються безпосередньо в господарській одиниці з тим, щоб процес виробництва був забезпечений не тільки земельними ресурсами, а й засобами виробництва, створеними в даному господарстві.

Економічною основою натурального господарства є сільське господарство і домашня промисловість.

Домашня промисловість являє собою виробництво в сільському господарстві готових продуктів для особистого і виробничого споживання. Виготовляються вони із сировини, яка добувається чи виробляється в цьому ж господарстві. Домашні промисли є необхідною складовою натурального господарства. Варто мати на увазі, що домашня промисловість виникла в епоху первіснообщинного ладу, у більшості народів на стадії неоліту, коли формувались галузі землеробства і тваринництва.
Домашня промисловість охоплювала такі виробництва, як ковальське, гончарне, ткацьке, столярне. Великого значення набули переробка в межах господарства продукції землеробства і тваринництва, виготовлення взуття, одягу, предметів хатнього вжитку. Найбільш ранніми й універсальними видами домашньої промисловості були: обробка дерева, шкір, войлока, плетіння корзин, вірьовок, виготовлення засобів риболовства, примітивних сільськогосподарських знарядь.

Домашня промисловість була складовою економіки докапіталістичних економічних формацій, особливо феодальної. Суспільство, в якому панувало натуральне господарство, складалося з маси розрізнених і роз’єднаних, досить однорідних господарських одиниць, кожна з яких являла собою відособлений, замкнений світ: патріархальне господарство, примітивна сільська община, феодальний маєток.

Історичне значення натурального господарства полягає в тому, що:

1) воно є історично першим типом господарської діяльності людей;

2) з’явилися перші галузі господарства: землеробство і тваринництво;

3) на базі домашньої промисловості створювались умови для виникнення ремесла і кустарного виробництва, а також для нового великого поділу суспільної праці;

4) людина вперше оволоділа методами виробництва засобів виробництва для землеробства, тваринництва і домашньої промисловості;

5) розширене застосування примітивних засобів праці і поступове їх удосконалення підносили продуктивність праці в системі натуральних господарств
<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =

Сутність і риси натурального господарства

 1. Контрольні запитання і навчальні завдання
  1. Чому тривалий час основною формою організації виробництва було натуральне виробництво? 2. У чому полягає сутність товарного виробництва та його історичне значення? 3. Використовуючи графік виробничих можливостей, поясніть сутність вартості втрачених можливостей. 4. Обґрунтуйте, якій теорії вартості ви віддаєте перевагу. 5. У чому полягає сутність загального закону вартості? 6.
 2. Питання і відповіді на іспит. Економічна історія, 2011
  Перiодизацiя та основнi риси господарства первiсного суспiльства Схiдне рабство (Єгипет, Межирiччя) Господарський розвиток за первiсної доби Особливостi схiдного рабства Господарство Стародавньої Грецiї Античний Рим: економiчнi причини розквiту i занепаду Господарство скiфiв, грецьких i римських колонiй Пiвнiчного
 3. Контрольні питання
  У чому полягає сутність сучасних процесів інтернаціоналізації? 2. Які основні риси характеризують сучасний механізм міжнародних економічних відносин, систему міжнародної економічної діяльності України? 3. Назвіть основні концептуальні підходи до визначення природи ринку, зокрема міжнародного ринку. 4. У чому полягає сутність економічної інтеграції на сучасному етапі?
 4. 3.Перiодизацiя та основнi риси господарства первiсного суспiльства
  Доба Середньовiччя охоплює 5 – 15 ст. Її господарство можна охарактеризувати такими загальними ознаками: панування прив власностi, основою якої була земля у формi феода (умовно-службове спадкове надання), що дало назву системi госпо дарства; монополiя феодалiв на землю, яка виявлялася у принципi "Немає землi без сеньйора"; умовний характер, iєрарх. структура земельної власностi, що грунтувалася
 5. 8.Перiодизацiя та основнi риси господарства первiсного суспiльства.
  Доба Середньовiччя охоплює 5 – 15 ст. Її господарство можна охарактеризувати такими загальними ознаками: панування прив власностi, основою якої була земля у формi феода (умовно-службове спадкове надання), що дало назву системi госпо дарства; монополiя феодалiв на землю, яка виявлялася у принципi "Немає землi без сеньйора"; умовний характер, iєрарх. структура земельної власностi, що грунтувалася
 6. 25.1. Світове господарство: сутність та структура
  25.1. Світове господарство: сутність та
 7. Історичні межі натуральної форми організації виробництва
  Історично кінцевою межею натурального виробництва як єдиної і абсолютної форми є перший суспільний поділ праці. Наступною історичною межею натуральної форми виробництва є поступове відокремлення ремесла від домашньої промисловості. Кінцевою історичною межею натуральної форми господарювання є феодальний спосіб виробництва. А взагалі, елементи натурального виробництва завжди зберігаються там, де є
 8. План семінарських занять
  Поява інфляції та її сутність. Визначення розбіжностей у трактуванні поняття “інфляція”. 2. Види інфляції в залежності від причин , що її виклиткають. 3. Характерні риси видів інфляції в залежності від ступеня тяжкості. 4. Інфляція попиту та інфляція пропозиції. 5. Обґрунтування причин виникнення інфляції. 6. Соціально-економічні наслідки інфляції. 7. Методи виміру інфляції.
 9. Питання для повторення
  1. В чому полягали основні риси розвитку господарства провідних країн світу на початку 20-х років? 2. Охарактеризуйте економічний розвиток Франції в 20-х роках. 3. Дайте аналіз господарського життя Англії і США в 20-х роках. 4. Господарство Німеччини в повоєнне десятиліття. 5. Проаналізуйте становище провідних країн світу в період економічно' кризи 1929-1933 рр. 6. Ь чому полягала
 10. Питання до самоперевірки
  Сутність Державної регіональної політики та необхідність її розроблення. 2. Основні завдання Державної регіональної політики. 3. Структурна перебудова господарства регіону як основне завдання регіональної політики. 4. Розкрийте основні відмінності регіональної політики орієнтованої на зростання та орієнтованої на вирівнювання. 5. Зміст основних складових сучасної Державної
 11. Контрольні питання
  Яку роль відіграє міжнародна економічна діяльність за сучасних умов трансформаційного розвитку України? 2. Які види господарської діяльності можна вважати міжнародними за своєю природою? 3. Назвіть принципові характеристики сучасної відкритої економіки. 4. Як сучасні тенденції розвитку світової економіки впливають на характер господарських процесів в Україні? 5. Якими є основні
 12. Питання для самоперевірки
  Сутність регіону як предмету наукового дослідження. 2. Основні види регіонів. 3. Регіональні функції попиту та пропозиції. 4. Адміністративно-територіальний поділ України та необхідність його реформування. 5. Структура господарства регіону. 6. Основні методи регіонального
 13. Контрольні запитання
  1.Охарактеризуйте варіанти політичної модернізації Росії, Білорусі, Молдови. 2.В чому проявляються загальні і специфічні риси суспільно-політичного устрою Центральноазійських країн? 3.Порівняйте політичні структури країн Закавказзя. 4.У чому виявляються риси західної моделі політичного устрою і специфіка громадянського суспільства в Прибалтійських
 14. Питання для повторення
  1. Вкажіть основні ознаки і етапи розвитку феодального господарства. 2. Проаналізуйте процес становлення феодалізму у франків. 3. Що таке бенефіцій? 4. Розкрийте основні напрями розвитку феодалізму в Англії, Німеччині, інших країнах Європи. 5. Проаналізуйте процес розвитку сільського господарства у феодальній Європі. 6. В чому полягала техніка обробки землі у феодальному
 15. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  Визначте сутність економічного району і доведіть об'єктивний характер його формування. 2. Що являє собою територіальний поділ праці та який вплив він має на формування економічних районів? 3. Назвіть основні районоутворюючі фактори і поясніть їх вплив на процес районоутворення. 4. Яка форма територіальної організації народного господарства виконує функцію ядра економічного району?
Библиотека "ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ" © 2014
info@freebooks.site