загрузка...
<< Предыдушая Следующая >>

Сутність і риси натурального господарства

Натуральне виробництво — це тип господарства, в якому виробництво спрямовано безпосередньо на задоволення особистих потреб і потреб виробництва. Для натуральних господарств характерною є економічна замкнутість. Це означає, що такі господарства повністю або майже повністю ізолювали себе від суспільного поділу праці. Натуральне господарство протилежне товарному, яке виробляє продукти для продажу.

В умовах натурального господарства проявляються такі риси економіки:

1) господарська одиниця не бере участі в суспільному поділі праці, хоча останнє може мати певний ступінь розвитку і використовується більшою чи меншою кількістю інших господарських одиниць. До розкладу первіснообщинного ладу і виникнення першого великого поділу суспільної праці натуральне господарство було абсолютною формою його організації в суспільстві (общині);

2) кожне натуральне господарство намагається виробляти необхідні життєві засоби, тобто фонд життєвих благ для виробника і членів його сім’ї. Цей фонд виступає засобом людей до життя, відтворення їх;

3) засоби виробництва виробляються безпосередньо в господарській одиниці з тим, щоб процес виробництва був забезпечений не тільки земельними ресурсами, а й засобами виробництва, створеними в даному господарстві.

Економічною основою натурального господарства є сільське господарство і домашня промисловість.

Домашня промисловість являє собою виробництво в сільському господарстві готових продуктів для особистого і виробничого споживання. Виготовляються вони із сировини, яка добувається чи виробляється в цьому ж господарстві. Домашні промисли є необхідною складовою натурального господарства. Варто мати на увазі, що домашня промисловість виникла в епоху первіснообщинного ладу, у більшості народів на стадії неоліту, коли формувались галузі землеробства і тваринництва.
Домашня промисловість охоплювала такі виробництва, як ковальське, гончарне, ткацьке, столярне. Великого значення набули переробка в межах господарства продукції землеробства і тваринництва, виготовлення взуття, одягу, предметів хатнього вжитку. Найбільш ранніми й універсальними видами домашньої промисловості були: обробка дерева, шкір, войлока, плетіння корзин, вірьовок, виготовлення засобів риболовства, примітивних сільськогосподарських знарядь.

Домашня промисловість була складовою економіки докапіталістичних економічних формацій, особливо феодальної. Суспільство, в якому панувало натуральне господарство, складалося з маси розрізнених і роз’єднаних, досить однорідних господарських одиниць, кожна з яких являла собою відособлений, замкнений світ: патріархальне господарство, примітивна сільська община, феодальний маєток.

Історичне значення натурального господарства полягає в тому, що:

1) воно є історично першим типом господарської діяльності людей;

2) з’явилися перші галузі господарства: землеробство і тваринництво;

3) на базі домашньої промисловості створювались умови для виникнення ремесла і кустарного виробництва, а також для нового великого поділу суспільної праці;

4) людина вперше оволоділа методами виробництва засобів виробництва для землеробства, тваринництва і домашньої промисловості;

5) розширене застосування примітивних засобів праці і поступове їх удосконалення підносили продуктивність праці в системі натуральних господарств
<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =

Сутність і риси натурального господарства

 1. Контрольні запитання і навчальні завдання
  1. Чому тривалий час основною формою організації виробництва було натуральне виробництво? 2. У чому полягає сутність товарного виробництва та його історичне значення? 3. Використовуючи графік виробничих можливостей, поясніть сутність вартості втрачених можливостей. 4. Обґрунтуйте, якій теорії вартості ви віддаєте перевагу. 5. У чому полягає сутність загального закону вартості? 6.
 2. Контрольні питання
  У чому полягає сутність сучасних процесів інтернаціоналізації? 2. Які основні риси характеризують сучасний механізм міжнародних економічних відносин, систему міжнародної економічної діяльності України? 3. Назвіть основні концептуальні підходи до визначення природи ринку, зокрема міжнародного ринку. 4. У чому полягає сутність економічної інтеграції на сучасному етапі?
 3. План семінарських занять
  Поява інфляції та її сутність. Визначення розбіжностей у трактуванні поняття “інфляція”. 2. Види інфляції в залежності від причин , що її виклиткають. 3. Характерні риси видів інфляції в залежності від ступеня тяжкості. 4. Інфляція попиту та інфляція пропозиції. 5. Обґрунтування причин виникнення інфляції. 6. Соціально-економічні наслідки інфляції. 7. Методи виміру інфляції.
 4. Контрольні запитання
  1.Охарактеризуйте варіанти політичної модернізації Росії, Білорусі, Молдови. 2.В чому проявляються загальні і специфічні риси суспільно-політичного устрою Центральноазійських країн? 3.Порівняйте політичні структури країн Закавказзя. 4.У чому виявляються риси західної моделі політичного устрою і специфіка громадянського суспільства в Прибалтійських
 5. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
  L У чому сутність політичного лідерства? 2. Яка відмінність між політичним лідером і менеджером? 3. Дайте визначення поняттю політичного лідерства. 4. Назвіть основні концепції лідерства. 5. Які взаємини масових суб'єктів політики та лідерів ? 6. У чому смисл феномену політичного лідерства ? 7. Чи можуть бути неформальні лідери у середовищі управлінців? 8. Які спільні риси та
 6. ФІНАНСОВІ ПОСЕРЕДНИКИ ГРОШОВОГО РИНКУ
  Після вивчення цього розділу Ви зможете: • зрозуміти сутність та призначення фінансових по-середників; • визначити основні видові риси банку і відрізнити банк від інших фінансових посередників; зрозуміти зміст дискусії, яка тривалий час ведеться навколо питання «що таке банк»; • пояснити, чому в банківському секторі таким важ-ливим є об’єднання банків у систему, і сформулювати основні
 7. План семінарських занять
  Сутність та основні риси грошового обігу на мікро- та макрорівні. 2. Суб’єкти грошового обігу. 3. Сектори грошового обігу та канали руху грошей. 4. Умовна модель сукупного грошового обороту. 5. Грошові потоки та їх призначення. 6. Безготівковий грошовий обіг та його розрахункові документи. 7. Розрахунки за допомогою платіжних доручень, вимог-доручень, платіжних вимог.
 8. Тема 11. Політична культура і соціалізація
  Поняття та сутність політичної культури. Структура політичної культури. Функції політичної культури. Суб’єкти і фактори формування політичної культури. Особливості політичної культури українського суспільства. Сутність політичної
 9. КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ
  Вивчивши цей розділ, Ви зможете: • пояснити сутність, поняття, призначення, похо- дження та розвиток комерційних банків, їх класифіка-цію; • зрозуміти основи організації та специфіку діяль-ності окремих видів комерційних банків; • засвоїти економічну сутність джерел та порядок формування власного капіталу, залучених і позичених коштів банку; • охарактеризувати принципи кредитування та
 10. Контрольні питання
  Назвіть стимули розвитку ринку технологічних послуг у сучасних умовах. 2. Якими є основні форми технологічних послуг? 3. Назвіть основні види інжинірингу та критерії класифікації його форм. 4. У чому полягає сутність консалтингу? 5. Охарактеризуйте сутність франчайзингу. 6. Назвіть особливості сучасного рекламного
 11. НЕОБХІДНІСТЬ ТА СУТНІСТЬ КРЕДИ-ТУ
  Вивчивши цей розділ, Ви зможете: • зрозуміти, як і чому виник кредит, які його сутнісні ознаки; • розпізнавати кредит серед інших економічних ка-тегорій; • усвідомити закономірності та стадії руху кредиту; • зрозуміти сутність та відмінності основних тео-рій кредиту; • керуватись основними правилами кредитування при здійсненні кредитних
 12. 5.4. Проста і розвинена форми товарного виробництва. Спільні риси та відмінності
  5.4. Проста і розвинена форми товарного виробництва. Спільні риси та
 13. ВИДИ, ФУНКЦІЇ ТА РОЛЬ КРЕДИТУ
  Після вивчення цього розділу Ви зможе-те: • зрозуміти, за якими критеріями визначаються форми та види кредиту, чим відрізняється форма кредиту від виду, зміст дискусій, які ведуться з цих питань у літературі; • усвідомити сутність функцій кредиту, зміст дис-кусій щодо функцій кредиту; • дати загальну характеристику основних видів кредиту — банківського, комерційного, державного,
 14. Тематика індивідуального навчально-дослідного завдання
  . Охарактеризувати причини виникнення інфляції та зробити порівняльну характеристику інфляції 1996 р. та 2007 р. 2. Розкрити сутність основних напрямків, методів та інструментів регулювання інфляції в Україні. 3. Провести науково-обгрунтовану класифікацію видів інфляції. 4. Обґрунтувати вплив інфляції на виробництво, зайнятість і життєвий рівень населення. 5. Довести доцільність
 15. Тематика індивідуального навчально-дослідного завдання
  Охарактеризувати основні етапи виникнення банків в Україні. 2. Розробити структурно-логічну схему банківської системи України та надати її характеристику на сучасному етапі. 3. Охарактеризувати стійкість банківської системи України як вирішальної умови її успішного функціонування. 4. Зробити порівняльну характеристику банківських систем України та США. 5. Зробити порівняльну
Библиотека "ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ" © 2014
info@freebooks.site