загрузка...

Сутність і риси натурального господарства

Натуральне виробництво — це тип господарства, в якому виробництво спрямовано безпосередньо на задоволення особистих потреб і потреб виробництва. Для натуральних господарств характерною є економічна замкнутість. Це означає, що такі господарства повністю або майже повністю ізолювали себе від суспільного поділу праці. Натуральне господарство протилежне товарному, яке виробляє продукти для продажу.

В умовах натурального господарства проявляються такі риси економіки:

1) господарська одиниця не бере участі в суспільному поділі праці, хоча останнє може мати певний ступінь розвитку і використовується більшою чи меншою кількістю інших господарських одиниць. До розкладу первіснообщинного ладу і виникнення першого великого поділу суспільної праці натуральне господарство було абсолютною формою його організації в суспільстві (общині);

2) кожне натуральне господарство намагається виробляти необхідні життєві засоби, тобто фонд життєвих благ для виробника і членів його сім’ї. Цей фонд виступає засобом людей до життя, відтворення їх;

3) засоби виробництва виробляються безпосередньо в господарській одиниці з тим, щоб процес виробництва був забезпечений не тільки земельними ресурсами, а й засобами виробництва, створеними в даному господарстві.

Економічною основою натурального господарства є сільське господарство і домашня промисловість.

Домашня промисловість являє собою виробництво в сільському господарстві готових продуктів для особистого і виробничого споживання. Виготовляються вони із сировини, яка добувається чи виробляється в цьому ж господарстві. Домашні промисли є необхідною складовою натурального господарства. Варто мати на увазі, що домашня промисловість виникла в епоху первіснообщинного ладу, у більшості народів на стадії неоліту, коли формувались галузі землеробства і тваринництва.
Домашня промисловість охоплювала такі виробництва, як ковальське, гончарне, ткацьке, столярне. Великого значення набули переробка в межах господарства продукції землеробства і тваринництва, виготовлення взуття, одягу, предметів хатнього вжитку. Найбільш ранніми й універсальними видами домашньої промисловості були: обробка дерева, шкір, войлока, плетіння корзин, вірьовок, виготовлення засобів риболовства, примітивних сільськогосподарських знарядь.

Домашня промисловість була складовою економіки докапіталістичних економічних формацій, особливо феодальної. Суспільство, в якому панувало натуральне господарство, складалося з маси розрізнених і роз’єднаних, досить однорідних господарських одиниць, кожна з яких являла собою відособлений, замкнений світ: патріархальне господарство, примітивна сільська община, феодальний маєток.

Історичне значення натурального господарства полягає в тому, що:

1) воно є історично першим типом господарської діяльності людей;

2) з’явилися перші галузі господарства: землеробство і тваринництво;

3) на базі домашньої промисловості створювались умови для виникнення ремесла і кустарного виробництва, а також для нового великого поділу суспільної праці;

4) людина вперше оволоділа методами виробництва засобів виробництва для землеробства, тваринництва і домашньої промисловості;

5) розширене застосування примітивних засобів праці і поступове їх удосконалення підносили продуктивність праці в системі натуральних господарств
<< Предыдушая Следующая >>
Источник: К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.. Політична економія: Навч. посібник, 2001

Еще по теме Сутність і риси натурального господарства:

 1. 3.Перiодизацiя та основнi риси господарства первiсного суспiльства

  Доба Середньовiччя охоплює 5 – 15 ст. Її господарство можна охарактеризувати такими загальними ознаками: панування прив власностi, основою якої була земля у формi феода (умовно-службове спадкове надання), що дало назву системi госпо дарства; монополiя феодалiв на землю, яка виявлялася у принципi "Немає землi без сеньйора"; умовний характер, iєрарх. структура земельної власностi, що грунтувалася

 2. 8.Перiодизацiя та основнi риси господарства первiсного суспiльства.

  Доба Середньовiччя охоплює 5 – 15 ст. Її господарство можна охарактеризувати такими загальними ознаками: панування прив власностi, основою якої була земля у формi феода (умовно-службове спадкове надання), що дало назву системi госпо дарства; монополiя феодалiв на землю, яка виявлялася у принципi "Немає землi без сеньйора"; умовний характер, iєрарх. структура земельної власностi, що грунтувалася

 3. 1.Перiодизацiя та основнi риси господарства первiсного суспiльства.

  Вступ Первiсна доба була найтривалiшою в iсторiї людства.Розвиток перв суспiльства включає кам'яний (палеолiт, мезолiт, неолiт), бронзовий i залiзний вiки. Найважливiшими рисами первiсної доби були перехiд вiд привласнюючого до вiдтворюючого господарства, iснування роду як господарської одиницi, який подiлявся на виробничi колективи, громади спiльної власностi на землю. Палеолiт(3 млн — 10

 4. 25.1. Світове господарство: сутність та структура

  25.1. Світове господарство: сутність та

 5. Сутність світового господарства та віхи його розвитку

  Починаючи вивчати світову економіку, необхідно з’ясувати, що означає цей термін і чому всі країни мають економічні зв’язки одна з одною, яких форм набувають ці зв’язки і як вони впливають на національну економіку, яким чином можна класифікувати країни світу за групами. Саме цим питанням і присвячена дана тема. Світове господарство — це сукупність національних госпо- дарств, які беруть участь

 6. Господарство світу і України в роки другої світової війни. Післявоєнний розвиток народного господарства (1939-1953 рр.)

  Господарство провідних країн світу в роки другої світової війни. Економічне становище західноукраїнських земель на перших етапах другої світової війни. Економічний розвиток України в роки війни і перше повоєнне десятиліття. Господарство провідних країн світу в роки другої світової війни 1 вересня 1939 р. фашистська Німеччина розпочала другу світову війну, яка за руйнуваннями і людськими

 7. 5.1. Натуральне виробництво і його місце в історичному розвитку суспільства

  5.1. Натуральне виробництво і його місце в історичному розвитку

 8. Основні риси товарного виробництва

  Товарне виробництво — це така організаційна форма суспільного виробництва, за якої продукти виробляються не для власного споживання, а для обміну через купівлю-продаж на ринку. Товарне виробництво має такі основні риси: 1) суспільний поділ праці. В умовах товарного господарства виробництво складається з різнорідних і відокремлених господарських одиниць. Кожна з них спеціалізується на

 9. 5.4. Проста і розвинена форми товарного виробництва. Спільні риси та відмінності

  5.4. Проста і розвинена форми товарного виробництва. Спільні риси та

 10. Риси перехідної економіки

  Своєрідність перехідної економіки більш повно проявляється в її рисах, до яких відносять: 1) особливий характер неврівноваженості перехідної економіки. Річ у тому, що неврівноваженість як елемент розвитку характерна будь-якій економічній системі. Але в усталеній економічній системі неврівноваженість її функціонування є своєрідним засобом досягнення цією системою врівноваженого, стійкого стану.

 11. Риси міжнародної міграції капіталів

  Основними рисами сучасної міжнародної міграції капіталів можна вважати: • підвищення ролі держави у вивозі капіталу; • посилення міграції приватного капіталу між промислово розвинутими країнами; • збільшення частки прямих зарубіжних інвестицій, що забезпечують контроль інвестора над закордонними підприємствами. Географічна структура світового ринку позичкових капіталів відображає рух

 12. 1.2.2. Характерні риси французької школи в політології

  Французька політична наука має витоки в конституційному праві, яке на початку XX століття зазнало реформ під впливом розвитку соціології. Окрім того, на розвиток суспільних наук у Франції мала великий вплив ідеологія анархо-синдикалізму та реформістського соціалізму. Одним із французьких правознавців, які започаткували розвиток політичної науки на початку XX століття, був Леон Дюгі. У

 13. 5.4. Загальні риси формальної організації та її внутрішнє і зовнішнє середовище

  До загальних основних рис будь-якої формальної організації відносять: — чітко визначені місію та цілі організації; — наявність матеріальних, фінансових, трудових ресурсів, технології та інформації; — залежність від зовнішнього середовища (економічних умов, громадських організацій, законодавчих актів, конкурентів, техніки, технології тощо); — здійснення певних видів діяльності

 14. 4.2.3. Сучасна національна геоекономічна модель: складові елементи та функціональні риси

  Останніми десятиліттями сталися зміни в глобальному співвідношенні сил між регіонами світу та блоковими угрупованнями, що важливо враховувати в Україні. Взагалі проблема вибору ефективної геоекономічної моделі є однією з ключових для динамічного національного розвитку. Виходячи з цього, а також враховуючи своє об’єктивне місце в міжнародному співтоваристві, реальне оточення і рівень розвитку,

 15. 14.1. Формы общественного хозяйства. Понятие «форма общественного хозяйства». Натуральное хозяйство и его основные черты

  Форма общественного хозяйства. Это определенный способ организации хозяйственной деятельности людей. Каждый способ производства, каждая экономическая система имеет свои специфические особенности. Однако путь, пройденный человечеством, показывает, что на протяжении длительных отрезков истории, охватывающих ряд качественно отличных друг от друга способов производства, экономических систем,