загрузка...
<< Предыдушая Следующая >>

14. Економічна система: її сутність та структурні елементи

Конкретна історична сукупність економічних відносин, що відповідає системі продуктивних сил і взаємодіє з нею, розвивається на основі дії як об’єктивних економічних законів, так і суб’єктивних факторів, визначає сутність економічної системи суспільства.

Отже, економічна система – це сфера функціонування продуктивних сил і економічних відносин, взаємодія яких характеризує сукупність організаційних форм та видів господарської діяльності.

В сфері економіки функціонують ресурси, науково-технічні, організаційні досягнення, що формуються суспільною системою. Суспільна система формує потреби, якісні та кількісні характеристики продуктів. Під економічною системою розуміється особливим образом упорядкована система зв’язків між виробниками і споживачами матеріальних благ і послуг. Структура економічної системи: 1.Продуктивні сили. 2. Виробничі відносини. 3. Господарський механізм. Продуктивні сили – матеріальна основа економічної системи. Включає 2 елементи: робочу силу і засоби виробництва. Робоча сила: 1. Особистий фактор виробництва. 2. Сукупність фіз. І духовних здібностей людей до праці. 3. Підприємницькі здібності людини.
Засоби виробництва – речовий фактор суспільного виробництва: 1.Предмети праці: а) дані природою. Б)перероблені людською діяльністю (сировина). 2.Засоби праці: а) машини, устаткування, інструменти. Б) технологічні процеси і енергопостачання. В) інформація, інформаційне забезпечення. Виробничі відносини є об’єктивні і матеріальні, адже складаються незалежно від волі і свідомості людей і є суспільною формою проявц продуктивних сил. Вони поділяються на соціально-економічні і організаційно-економічні. Соц.-ек. – це зв’язки людини з людиною. Орг.-ек. – відносини, що характеризують організаційну форму розвитку продуктиних сил. Господарський механізм – частина економічної системи, що регулює економічну діяльність і забезпечує раціональне співвідношення між окремими підсистемами і елементами економічної системи. Кожна економічна система включає в себе: провідний тип власності на ресурси (приватний і державний), основні групи суб'’ктів суспільного виробництва і відносини між ними, економічну форму результатів виробництва, принципи організації виробництва, розподілу, обміну, споживання; загальні економічні закони.
<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =

14. Економічна система: її сутність та структурні елементи

 1. 3.1. Економічна система: сутність, структурні елементи і критерії класифікації
  3.1. Економічна система: сутність, структурні елементи і критерії
 2. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  Визначте сутність економічного району і доведіть об'єктивний характер його формування. 2. Що являє собою територіальний поділ праці та який вплив він має на формування економічних районів? 3. Назвіть основні районоутворюючі фактори і поясніть їх вплив на процес районоутворення. 4. Яка форма територіальної організації народного господарства виконує функцію ядра економічного району?
 3. Контрольні запитання і навчальні завдання
  Що таке економіка та яка її роль у житті суспільства? 2. Поясніть роль продуктивних сил в економічній системі. 3. Назвіть етапи розвитку продуктивних сил. 4. Що являє собою продуктивність праці? 5. Що таке виробнича функція та які її основні складові? 6. Охарактеризуйте сутність економічних відносин і назвіть їх основні підсистеми. 7. Підготуйте матеріали з такого питання: чи є
 4. 21.1. Економічна система капіталізму вільної конкуренції: сутність і етапи розвитку
  21.1. Економічна система капіталізму вільної конкуренції: сутність і етапи
 5. 16.1. Сутність і види економічного відтворення
  16.1. Сутність і види економічного
 6. Контрольні питання
  У чому полягає сутність операцій купівлі-продажу товарів та якими є її різновиди? 2. Охарактеризуйте специфіку експортного потенціалу України. 3. Визначте основні структурні компоненти вітчизняного імпорту. 4. Охарактеризуйте системний взаємозв’язок між експортною та імпортною складовими міжнародної торгівлі України. 5. Що таке реекспорт? 6. Що таке
 7. Міжнародна економічна діяльність: сутність, особливості та суб’єкти
  Міжнародна економічна діяльність: сутність, особливості та
 8. НЕОБХІДНІСТЬ ТА СУТНІСТЬ КРЕДИ-ТУ
  Вивчивши цей розділ, Ви зможете: • зрозуміти, як і чому виник кредит, які його сутнісні ознаки; • розпізнавати кредит серед інших економічних ка-тегорій; • усвідомити закономірності та стадії руху кредиту; • зрозуміти сутність та відмінності основних тео-рій кредиту; • керуватись основними правилами кредитування при здійсненні кредитних
 9. Сутність і основні структурні елементи економічної системи
  Економічна система — це об’єктивна єдність закономірно пов’язаних між собою явищ і процесів економічного життя. Вона характеризується багатогранністю, усі її елементи перебувають в органічному взаємозв’язку один з одним і не існують поза її межами. Функціональна подібність до живого організму надає елементам економічної системи органічної цілісності. Цим дана система відрізняється від інших, так
 10. Геэць В.М.. Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів: монографія. Частина 2, 2008
  У монографії представлено погляди українських економістів – науковців Київського національного торговельно-економічного університету і Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України» на сутність і механізми реалізації національних економічних пріоритетів України. Основну увагу приділено соціально-економічним напрямам розвитку держави, а також пріоритетам вдосконалення
Библиотека "ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ" © 2014
info@freebooks.site